Обучение

  Блестящ текст от www.mamaibebe.com

 • Задължителна подготовка една година преди постъпване в първи клас
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина
 • Образователна интеграция на децата от етническите малцинства
 • Диагностика на готовността за училище
 • Работа със семейството
 • Работа по образователни проекти. Ранно чуждоезиково обучение
 • Организиране на обучение за действия при бедствия, аварии и катастрофи
 • Организиране на обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина
 • Изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт на детските градини
 • Прилагане на разнообразни образователни техники
 • Гарантиране правото на избор от децата в различни дейности
 • Използване на индивидуалната и групова форма на работа
 • Възпитаване на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия
 • Културни и национални ценности
 • Формиране на интереси и мотивация в игрови ситуации за развитие на стремеж към физическо самоусъвършенстване и двигателна активност
 • Гражданско образование

За връзка

ДГ "Славейче"

гр. Айтос
ул. "Хаджи Димитър"13
Директор - Росица Димитрова
0558/2 56 42- Директор
0558/2 56 41 - ЗАТС
0878604437

Администратор на сайта - Станимира Колева
0893515828