ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

 

НА ДЕТСКА  ГРАДИНА “СЛАВЕЙЧЕ"

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящият правилник е разработен на основание на чл.181 от КТ . В него се конкретизират правата и задълженията на персонала, работещ в Детска градина “Славейче” и се урежда организацията на труда, съобразно особеностите в неговата дейност и специфичните условия на работа. Уредбата на настоящия правилник отчита особеностите на отделните структурни звена на детската градина, както и характера на професиите и длъжностите на всички работещи в нея. В него намират място отговорностите и задълженията на родителите, поверили децата си на детската градина, ежедневно контактуващи с колегията и посещаващи сградата и дворното ни пространство..
Чл. 2. Правилникът има за цел да осигури  укрепване на трудовата дисциплина, правилната организация на работата, пълно и рационално използване на работното време, взаимоотношения и съвместна дейност в името на децата между колегия – родителска общност, колегия – външни лица, свързани под каквато и причина с посещението в детската градина.
Чл. 3. Правилникът за дейността е съобразен с утвърдените традиции в детската градина и съществуващите в Република България нормативни документи, имащи задължителен характер:Закон за предучилищното и училищно образовани;Наредба № 5 за предучилищното образование; Кодекс на труда, Конституция на РБ, Закона за защита правата на детето, Конвенцията за защита правата на детето и др.

 

 Чл.4. /1/Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот,като осигурява физическо,познавателно,езиково,духовно- нравствено,социално,емоционално и творческо развитие на децата,отчитайки значението на играта в процеса на педагогическо взаимодействие.

    /2/То се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра,съобразена с възрастовите особености на децата и гарантираща цялостно развитие на детето,както и възможности за опазване на физическото  и психическото му здраве.

 

ГЛАВА ВТОРА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ПРЕДУЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ , ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ТАКСИ.

Чл. 5./1/ Детска градина “Славейче „ е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитава,социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпване в първи клас.

        /2/ Децата постъпват в детската градина не по- пано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст

        /3/По преценка на родителя и / или при липса на яслена група и при наличието на свободни места децата може да постъпят в детската градина и при навършени две години към началото на учебната година

       /4/ Постъпването в детската градина се осъществява целогодишно
Чл. 6. /1/Условията и редът за записване,отписване,преместване се определя с наредба на Общинския съвет

       /2/Децата от детската градина се отписват:
▫ По желание родителите; 
▫ При постъпване в първи клас; 
▫ При нарушения на правилника за дейността:
а/ при незаплащане на такса в срок от два месеца;
б/ при отсъствие над две седмици без писмено уведомление или медицинско свидетелство;
в/ при системни други нарушения на визирани в настоящия правилник задължения. 

Чл. 7. Броят на групите и броят на децата в групата се определят от директора на детската градина в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институцията;държавния образователен стандарт за физическата среда,информационното  осигуряване на детската градина


ТАКСИ
Чл. 8.
/1/Родителите на децата, които посещават детската градина заплащат такси по реда на Закона за местните данъци и такси. Определянето и събирането на такси в детската градина се извършва по Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община  Айтос

    /2/ родителите заплащат такси за дейности,които не се финансират от бюджета,които се определят със ЗМДТ

    /3/ родителите не заплащат такси в случаите определени с нормативен акт
Чл. 9. Учителите в началото на учебната година / и при прием на ново дете по време на годината / събират декларации от родителите, че ще изплащат таксите за детската градина в срок.
Чл. 10. Вписването на данни в таксовата книга се извършва от учителите на групите по следния начин: група, име, презиме и фамилия на детето, членове на семейството му, присъствени дни за месеца / извинени и неизвинени/, подпис на учителката дала сведението, както и датата на вписване на данните от него. В отделен плик на ЗАС / завеждащ административна служба – касиер / се предоставят медицинските и др.документи, с които се удостоверява от родителя причината за отсъствия на детето през учебната година във връзка с извиняване на отсъствията му за месеца. ЗАТС нанася начислените такси и ги събира от родителите срещу квитанция. Учителите носят дисциплинарна и материална отговорност за несъответствие между данните в требвателната книга за храна, таксовата книга и дневника на съответната група. 

Чл. 11. Изплащането на таксите се извършва от родителите от 5 до 7-мо число на месеца при работно време на касиера от 7.30 ч. до 11.00 ч., а следобед от 16.00 ч. до 18.00 ч. След седмо число на месеца, по изключение и уважени от директора причини, при работно време на касиера от 8.00 ч. до 16.00 ч.
Чл. 12. Учителите не допускат деца в групата при неизплатени такси от родителите след седмо число на месеца.
Чл. 13. При неизплатени такси от родители, учителите съдействат на касиера за своевременното им събиране.
Чл. 14. Отсъствие на дете се извинява и за деня не се заплаща такса: - през ваканционен период, определен от министъра на образованието
- след представена медицинска бележка от лекуващия лекар за заболяването, с диагноза и период на лечение;
- след писмено разрешение на директора върху заявление на родителя за отсъствие на детето от 15. 09. до 30.05. по домашни причини (10 учебни дни в година).
Чл. 15. Родителите са задължени да заплатят дължимата такса на определените дати в чл. 10, дори ако в дните за плащане детето отсъства по домашни, здравословни или други причини от градината
Чл. 16. За участие на децата си в сформираните временни групи  за реализиране на допълнителните педагогически услуги , родителите заплащат индивидуално обявените такси,съобразени с нормативните документи.

 


ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ, ХРАНЕНЕ. ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ.
ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ И ПРЕДАВАНЕ НА ДЕЦАТА
Чл. 17
. Влизането и излизането на родителите се извършва единствено и само през централния вход на детската градина. Входа към кухненския блок е само и единствено за автомобили, обслужващи различни стопански дейности на детската градина.
Чл. 18. Приемането и предаването на децата се извършва на входовете за съответните възрастови групи. С оглед спазването на изискванията на РЗИ и МВР не се допуска влизането на родителите и външни лица в помещенията на детската градина. Изключение се прави единствено при посещение на открити режимни моменти, родителски срещи, съвместни празници и др., за които към родителите се отправя нарочна покана от ръководството на детската градина.
Чл. 19. Децата се приемат от 07,00 до 08,15 ч сутрин.При необходимост  заявена в писмен вид до директора и със знанието на учителя в групата децата могат да се приемат в по- късен час. В този случай да се има предвид, че учителката в уговорения ден или срок след 08,15 ч написва присъствие на детето в дневника и требвателната книга за храна, а родителят ако не доведе детето си, поема своето задължение и отговорност да заплати таксата.Ново дете се приема след 9 ч сутрин от директорката на детската градина, която след проверка на предоставените от родителите изискуеми документи за прием завежда детето в съответната градинска група и представя на учителката него и родителите му.
Чл. 20. Учителите предават и приемат деца единствено от и на родителите. Не се допуска предаване на децата на по-големи братя, сестри, роднини и познати, освен при наличие на писмена молба от съответния родител, оформена като декларация с всички данни на родителя и на този, който ще вземе детето от детската градина.
Чл. 21. При проблеми в семейството - промяна в семейното положение / развод, сключване на последващ брак и др./, родителите в писмен вид уведомяват директора и учителите на своето дете. Уведомителното писмо да се придружи с документи / бракоразводни решения, акт за граждански брак и др./, за да се удостовери кой от родителите има или няма право да взима детето от детската градина. Персоналът в градината не е арбитър в семейни спорове, както и не допуска да бъде въвлечен в проблеми, чиито разрешаване не влиза в длъжностната му характеристика.
Чл. 22. Сутрешният прием от и предаване на децата на родителите се осъществява в двора на детската градина при подходяща температура и сухо време през всички сезони на годината. През летния период дневния режим на децата се осъществява изцяло навън, съобразно подходящи за това атмосферни условия. Медицинската сестра следи за спазването на тази алинея като довежда до знанието на директора за извършени нарушения.
Чл. 23. При прием от и предаване на децата не се разрешава на родителите въвеждането в двора на детската градина на домашни любимци / кучета и др./, както и тяхното връзване на оградата и входовете на градината.
Чл. 24. Забранено е приемането и предаването на децата през оградата на детската градина.
Чл. 25. През ваканционните периоди, определени от Министерството на образованието и науката /МОН/ се сформират сборни групи от деца в различни възрасти. Сборни групи могат да бъдат сформирани когато отсъства учител / болнични, изпълнение на граждански дълг и друг вид отпуск / и невъзможност да се назначи негов заместник. Учителите водещи сборните групи уведомяват родителите в коя група ще е детето и кой учител отговаря за него.
Чл. 26. Децата се предават  от учителите на родителите в добър външен вид.
Чл. 27. След издаване на детето от учител на родител, родителят е задължен да напусне детската градина и дворното й пространство. Не се допуска застояване на родител и дете, или група от родители и деца на площадките и зелените площи на двора на детската градина с оглед безопасността на останалите деца, опазване на зелените насаждения, дворните съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих.
Чл. 28. Издаването на децата е до 18,00 ч. При неявяване на родители след приключване на работното време на детската градина, тя след 18 ч се затваря. Учителят не е задължен да води детето в дома му след работно време. Ако учителят по своя воля реши да го направи, не е допустимо да го предава на съседи или други лица, живущи в на адреса /блок или къща/ на детето.Непотърсените и невзети деца от родителите, се предават от учителя на детето в РУ на МВР. За случая, съответния учител уведомява в устен и в писмен вид директора на детската градина.
Чл. 29. При промяна на местоживеене, работно място, домашен и служебен телефон, семейно положение и др., родителите са длъжни да уведомят учителите на своето дете 
Чл. 30. Не се допуска предаване на дете на родител в нетрезво състояние.
Чл. 31. Не се допуска внасянето и ползването от децата на мобилен телефон.


ХРАНЕНЕ
Чл. 32.
В детската градина храната се доставя от кухня „Майка”,съобразно изискванията за рационално хранене.
Чл. 33. От помощния персонал се спазват строго изискванията, отнасящи се до начина на разпределяне на храната
Чл. 34. Контролът за качеството на храната и нейното разпределяне  се осъществява ЕЖЕДНЕВНО от медицинската сестра.
Чл. 35. Менюто се изработва в кухня „Майка”.

Чл. 36. Седмичното меню, предоставено от кухня “Майка” във вид на препис или копие се предоставя от медицинската сестра на вниманието на родителите чрез поставяне на родителското табло за всеки отделен вход към градинските групи. Всяко изменение на менюто се отразява на таблото за сведение на родителската общност.
Чл. 37. Обедното хранене на децата от І група започва в 11,45 ч., а за останалите групи началния час на хранене е 12,00 ч. Разпределянето на храната става в разливочната,намираща се в кухненския блок.

Чл. 38. От храната ежедневно се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса С в продължение на 72 часа;
Чл. 39. Храната в групата се разпределя и поднася на децата от помощник-възпитателя под контрола на учителя. Отговорността за неспазване на изискванията и порциона на децата е тяхна. Медицинската сестра всекидневно контролира консумирането на храната от децата.
Чл. 40. След приключване на храненето преди лягане за обеден сън, на децата се предоставя възможност да се занимават по интереси във ІІ, ІІІ и подготвителната група за училище 
Чл. 41. Да не се внасят за консумация от децата и персонала торти, сладкиши и др., без разрешение на медицинската сестра и без необходимите документи /сертификат/ за трайност и годност,. Съгласно изискванията на РИОКОЗ, от разрешения за внасяне хранителен продукт се оставя проба в кухненския блок.
Чл. 42. При случай, че дете е закусвало у дома или по пътя към детската градина, родителите са задължени да уведомят писмено учителя за това, което е консумирало.
Чл. 43. Безплатна храна получават помощник-възпитателите и работниците.
Чл. 44. Храненето на персонала по групи се извършва за помощник-възпитателите през обедната почивка от 13,00 ч. до 13,30 ч. За останалия персонал, който ползва безплатна храна, храненето става на помощна маса извън кухненския блок от 13,30 ч. до 14,00 ч. Хигиената на масата и помещението, в което тя се намира, се поддържа от персонал.
Чл. 45. Хигиената в кухненския блок, съгласно изискванията на РИОКОЗ, се поддържа на високо равнище. Отговорност за това имат медицинската сестра и целия персонал по установен график.
Чл. 46. За спазването на хигиенните изисквания мед.сестра и обслужващия персонал носят чисто работно облекло и по норматив за такова, което се осигурява от ръководството на детската градина всяка година.
Чл. 47. Пред вратата на кухненския блок се поставя влажна изтривалка за обувки, напоена с дезинфекционен разтвор.
Чл. 48. След приключване на работния ден, помощния персонал оставя кухненския блок в изряден чист вид и напуска детската градина през централния вход на административната сграда.
Чл. 49. Заключването на кухненския блок през работния ден се осъществява  от дежурния помощник възпитател
Чл. 50. Забранено е:
- Влизането на външни лица в кухненския блок, включително собствени деца и роднини на персонала
- Влизането в кухненския блок на персонал, като изключение се прави единствено за мед.сестра и домакин
-
ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ
Чл. 51
. Детският отдих и туризъм се организират и провеждат от детската градина, самостоятелно или въз основа на договор, сключен между директора на детската градина и лице, което има право да предоставя съответните услуги, съгласно Наредбата . за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, Издадена от министъра на образованието, науката с всички последващи изменения и допълнения след това.
Чл. 52. Ръководителите на различните форми на организиран отдих и туризъм , медицинският, педагогическият и останалият обслужващ персонал носят лична отговорност за опазване живота и здравето на децата от момента на поемането им в сборния пункт, по време на отдиха и до връщането им при родителите или настойниците.
Чл. 53. Организирания отдих и използваните форми на туризъм в условията на детската градина с предварително определяни цели, задачи и времетраене на проявите са разходка, излет с туристическа разходка и туристически игри, екскурзия, туристически празник, ориентиране в местността. Всички тези прояви на туризъм се осъществяват с придружители на групата учител и помощник-възпитател. Освен при разходката за всички останали прояви на туризъм задължително се осигурява участието и на медицинския специалист на детската градина. 
Чл. 54. Строго да се спазва изискването учителката и медицинският специалист да следят за признаците на физическа и психическа преумора у децата, тъй като те се проявяват твърде индивидуално в предучилищна възраст и се влияят значително от емоционалните преживявания на отделното дете, както и да ги предпазват от внезапно възникнали опасности, застрашаващи здравето и живота им.
Чл. 55. При провеждане на различни прояви на туризъм извън детската градина /разходки, екскурзия, излети и др./, да се носи от учителката и помощник-възпитателката палка “Стоп! Деца” за безопасност на движението по улиците. Да не се допуска отделяне на дете от групата.
Чл. 56. При провеждане на различни форми на туризъм, наблюдения или ползване на детска площадка извън детската градина, не се допуска събирането на две градински групи от деца на едно и също място поради опасност от смесване на децата при игра и движение по улицата, и невъзможност да се следят от учителките като присъствие в групата. Учителки и помощник-възпитателки да не се събират на една пейка. Не се допускат странични разговори / освен свързани с образователно-възпитателната работа/, които отнемат вниманието на учителя от поверените му деца и създават условия за невъзможност на предотвратяване на евентуални злополуки.
Чл. 57. Не се допуска организирано излизане на група деца с придружители учител и помощник-възпитател от детската градина за извършване на различни прояви на туризъм без разрешение на директора.
Чл. 58. Задължение на учителката в детската градина е да възпитава и обучава децата Безопасност на движението по пътищата като спазва учебната програма за детската градина от “Концепция за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище”/МОН - 2003 / и провежда пет учебни ситуации за учебна година по предложените теми в нея.


                           ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНОТО  И НЕУЧЕБНО  ВРЕМЕ

 

Чл.59. /1 /Предучилищното образование в Детска градина  „Славейче „ се организира в групи според възрастта на децата

       /2/ при необходимост се организира и в разновъзрастови групи

      / 3/ сформирането на групите се осъществява съобразно държавния  образовател ен  стандарт за предучилищното образование

     / 4/ не се допуска сформиране на групи по етническа принадлежност

Чл.60./1/Предучилищното образование в Детска градина „Славейче „ се организира в учебни години

     /2/ учебната година започва на 15.09. и е с продължителност 12 месеца.В случаите,когато 15.09.е почивен ден,учебната година започва от първия,следващ работен ден

    / 3/учебното време се състои от учебни седмици и учебни дни,като се организира в учебни ситуации.Броят и продължителността на учебните ситуации се определят с държавния образователен стандарт

    / 4/учебния ден включва основните и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие,както и време за почивка и дейности по избор

    /5/неучебното време е без основни форми на педагогическо взаимодействие и е в периода от 01.06 до 14.09.

Чл.61.ПО в ЦДГ „Славейче „ и прилежащите и филиали  се осъществява при целодневна и полудневна организация:

Чл.62. /1/Целодневната организация в Детска градина „Славейче „ и филиал с.Пирне осигурява възпитание,обучение,социализация и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономични часа / от 6.00 ч. до 18.00 ч./

    / 2 / Началния час на приема е от 7.30 ч,а крайния час за изпращане – 18.00 ч.При необходимост детето може да бъде прието и в по – ранен час от обслужващия персонал със съгласието на родителя.

    /3 / В целодневната организация в учебно време се  редуват основна и допълнителна форма,като се осигуряват и:

1.условия и време за игра,почивка,сън

2.условия и време за хранене

3.дейности по избор

    /4/ Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето

Чл.63. /1/ Полудневната организация във филиал с.Чукарка осигурява възпитание,социализация,обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 астрономични часа на ден преди обяд.Обучението и възпитанието на децата се реализира само в учебно време: от 15.09. до 31.05.

    /2/ Началния прием е от 7.30 ч. до 13.30 ч.

    /3/ В полудневната организация се редуват основни и допълнителни форми на работа,като се осигурява време и условия за игра и почивка;условия и време за междинна закуска – плод;дейности по избор

    /4/ Учителя в групата определя организацията и редуването на основни и допълнителни форми

 

                    ФОРМИ  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Чл.64. / 1/Предучилищното образование  е процес насочен към постигане на определен резултат свързан с цялостното развитие на детето,в който основни участници са детето и учителят.

    /2/ При провеждане на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност

за придобиване на съвкупност от компетентности – знания,умения,отношения необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование

Чл.65. ПО се осъществява чрез основни и допълнителни форми на взаимоодействие,в съответствие с прилаганата в детската градина  програма и зачитане интересите и потребностите на децата.

Чл.66./1/Основната форма на взаимодействие е педагогическата ситуация,която протича предимно под формата на игра

    /2/Педагогическите ситуации се организират само в учебно време и са разпределени по образователни направления през учебната седмица

    /3/ Седмичното разпределение на ситуациите се определя от възрастта на децата и се разработва в началото на учебната година,като общия брой на педагогическите ситуации е определен чрез ДОС

1.първа група – 11

Втора група – 13

Трета група – 15

Четвърта група – 17

    /4/ Максималния общ брой педагогически ситуации не може да надвишава с повече от 5 минималния брой за целодневна организация и с повече от две за полудневна организация.

    /5/ Продължителността на педагогическите ситуации се определя по преценка на учителя и е от 15-20 мин. За първа и втора група и 20-30 мин. За трета и четвърта група

    /3/Компетентностите се определят с държавния образователен стандарт за предучилищното образование

    /4/Процесът на предучилищното образование в детската градина е подчинен на прилагането на  програмна система,като част от стратегията за развитие на детската градина  и съответства на изискванията на държавния образователен стандарт

    /5/ Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи,форми на взаимодействие,подчинени на обща цел    

Чл.67. /1/Чрез допълнителните форми на ПВ се разширяват и усъвършенстват компетентности,които допринасят за личностното развитие  и за разнообразяване живота на детето.

    /2/ Те се организират от учителя както в учебно,така и в неучебно време извън времето за провеждане на педагогическите ситуации в съответствие с цялостната организация в детската градина.

 

                         СЪДЪРЖАНИЕ  НА  ПРЕДУЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Чл.68/1/Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот,като осигурява физическо,познавателно,езиково,духовно- нравствено,социално,емоционално и творческо развитие на децата,отчитайки значението на играта в процеса на педагогическо взаимодействие.

    /2/Предучилищното образование  в детската градина  създава условия за цялостното развитие на детето;придобиване на съвкупност от компетентности,дефинирани като очаквани резултати от възпитанието,обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група.

    /3/ Процесът на ПО е подчинен на прилагането на цялостна програмна система,приета с решение на ПС

    /4/Програмната система отчита спецификата на детската градина,създава условия за придобиване на компетентности,съответства на интересите,възможностите и възрастовите характеристики на децата

    /5/ Включва подходи,форми на ПВ;разпределението им по възрасти;тематично разпределение за всяка възраст;механизъм на взаимодействие между участниците в ПО

    /6/тематичното разпределение се разработва,като се отчита  спецификата на образователната среда,интересите на децата

    /7/ Тематичното разпределение осигурява балансирано и ритмично разпределение по образователни направления и включва темите за постигане на отделни компетентности,като очаквани резултати и методите и формите за проследяване постиженията на децата

    /8/ Допълнителните компетентности се определят в програмната система за всяка възрастова група

Чл.69. /1/Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите в началото и в края на учебната година в съответствие с методите и формите заложени в тематичното разпределение и резултатите се отразяват в дневника

    /2/В хода на предучилищното образование  постиженията на всяко дете се отразяват в детско портфолио от постъпването му в детската градина до изписването.

    /3/ Портфолиото съдържа данни за дете:

Физическо развитие

Познавателно развитие

Езиково развитие

Емоционално развитие

Социално развитие

    /4/ В края на предучилищното образование с осигуряване на  продължаващо  взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава

    /5/В 14 дневен срок преди края на учебното време учителите на съответната подготвителна група установяват готовността на детето за училище

Чл.70./1/В края на предучилищното образование детската градина в срок до 31.05 издава удостоверение за задължително предучилищно образование по ред,определен с държавния образователен стандарт за ПО.

    /2/ Удостоверението описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в съответствие с очакваните резултати.В удостоверението може учителя да отправи препоръки за насърчаване и мотивиране за участие в допълнителни дейности

    /3/ Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас  и в удостоверението са направени препоръки за допълнителна подкрепа за личностното му развитие,училищното образование за това дете може да бъде отложено с една година по ред и условия определени в държавния образователен стандарт за приобщаващо образование

Чл.71. /1/В ПО се използват познавателни книжки и учебни помагала одобрени от  министъра на образованието и науката.

    /2/ Познавателната книжка е дидактическо средство,което подпомага цялостното обучение на детето по едно или няколко направления за определена възрастова група за овладяване на компетентности определени от ДОС

    /3/ Учебното помагало подпомага ПО за конкретизиране,разширяване или задълбочаване на учебното съдържание.

 

                     УЧАСТНИЦИТЕ  В         ПРЕДУЧИЛЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЦА


Чл.72. Децата имат следните права:

1.да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна ,безопасна и сигурна среда

2.да бъдат зачитани,като активни участници в образователния процес

3.да получават обща и допълнителна подкрепа

Чл.73./1/ Детската градина съвместно с другите институции в системата на предучилищното образование осигурява подкрепа за личностното развитие на децата.

    /2/Подкрепата за личностното развитие се прилага в съответствие с индивидуалните  образователни потребности на всяко дете.

    /3/ Общата подкрепа за личностно развитие изисква :екипна работа в групата;допълнителни модули за деца не владеещи български език;занимания по интереси за развиване способностите;грижа за здравето чрез осигурен достъп до медицинско обслужване,здравни образование.

 

РОДИТЕЛИ

Чл.74.Сътрудничеството и взаимодействието между родители и детската градина се осъществява,чрез индивидуални консултации,родителски срещи,обучения както и всеки път,когато конкретен случай го налага.

Чл.75.Родителите имат следните права:

1.периодично да получават информация за развитието на детето си в образователния процес,за спазване на правилата в детската градина,за приобщаване към общността

2.да се срещат с ръководството на детската градина и учителите в определеното приемно време или в друго удобно и за двете страни време

3.да се запознаят с педагогическата система в детската градина

4.да присъстват и при желание да бъдат изслушвани когато се решават въпроси свързани с правата и интересите на децата

5.най- малко веднъж годишно да получават информация,подкрепа,консултиране по въпроси свързани с личностното развитие на децата им

6.да избират и бъдат избирани в обществения съвет

7.да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина

Чл.76.Родителите имат следните задължения

1.да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование,като уведомяват за отсъствието на детето ръководството по надлежния ред

2.да се осведомяват редовно за своите деца относно приобщаването им в детската градина

3.да спазват Правилника за дейността на детската градина и да съдействат за неговото спазване от страна на детето

4.да участват в процеса на изграждане на навици за самообслужване, основни говорни умения като го подготвят за предстоящия прием в първа група

5. да участват в родителски срещи;организирани мероприятия от детската градина

6.да се явяват след покана в детската градина

7.родители,които не запишат децата си подлежащи на задължително обучение в детската градина и не осигуряват присъствието на децата подлежат на  санкции / глоба /

8.актовете за установяване на нарушенията се изготвят от директора ,а наказателните постановления се издават от кмета на общината

 

УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОР

Чл.76./1/Учителите и директора,които изпълняват преподавателска работа са педагогически специалисти

    /2/ Педагогически специалисти са лица които изпълняват функции:

1.свързани с образованието,възпитанието и социализацията на децата в детската градина

    /3/Необходимите компетентности,като съвкупност от знания,умения и отношения за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален профил,който заедно с постигнатите резултати служи като основа за усъвършенстване и атестиране на педагогическите специалисти

Чл.77. /1/Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани,придобили висше образование в съответното на длъжността направление

    /2/За заемане на длъжността „Директор” на ДГ е необходим не по- малко от 5 години учителски стаж

    /3/ Длъжностите на педагогическите специалисти могат да се заемат и от граждани на други държави членки;чужди граждани по международни спогодби или продължително пребиваващи в страната граждани със съгласието на началника на регионалното управление на образованието

    /4/Учителската длъжност се заема от лица с висше образование и професионална квалификация „Учител”

    /5/ В лучаите когато  учителската дейност се заема от от лица без професионална квалификация „Учител” се изготвя индивидуален план за придобиване на педагогически компетентности

  Чл.78./1/Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице,което:

1.е осъждано

2.лишено от правото да упражнява учителската професия

3.страда от заболявания и отклонения определени с наредба на МЗ,които застрашават живота и здравето на децата

    /2/ Тези разпоредби се отнасят за всички лица в трудово – правни отношения с ДГ

ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.79./1/Педагогическите специалисти имат следните права:

1.да бъдат зачитани правата и достойнството им

2.да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес

3.да участват във формирането на политиките за развитие на ДГ

4.да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните задължения

5.да повишават квалификацията си

6.да бъдат поощрявани и награждавани

    /2/ Педагогическите специалисти имат следните задължения:

1.да осъществяват обучение и възпитание на децата в съответствие с ДОС

2.да опазват живота и здравето на децата по време на образователния процес и при реализиране на други дейности

3.да зачитат правата и достойнството на децата и другите участници в предучилищното образование и да си сътрудничат и партнират със заинтересованите страни

4.да повишават квалификацията си съобразно политиката на ДГ и потребностите на децата ,с цел подобряване качеството на образованието им

    /3/ На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от деца,родители,административни органи,общественост

    /4/ При изпълнение на  служебните си задължения педагогическите специалисти имат право на представително облекло

    /5/ Педагогическите специалисти,които работят в малки населени места извън местоживеенето имат право на възстановяване на транспортните разходи от местоживеенето до местоработата и обратно по ред определен в наредба на МОН

    / 6/ При прекратяване на трудовите правоотношения,педагогически специалист,който през последните 10 години е заемал длъжност педагогически специалист в институция на  бюджетна издръжка в системата на предучилищното образование се изплаща обещетение в по- голям размер от определения в Чл.222 от КТ – 10 брутни работни заплати.

Чл.80. /1/Освен в случаите определени в този закон,педагогическия специалист няма право да извършва услуги срещу заплащане на деца с които работи в детската градина,включително със средства на училищното настоятелство.

    /2/ В едномесечен срок от началото на учебната година педагогическия специалист подава пред работодателя декларация относно обстоятелствата дали срещу заплащане от името и за сметка на децата в същия период.

    /3/ При установяване на нарушение както и в случаите на неподаване на декларация или подадена с невярно съдържание,педагогическия специалист носи дисциплинарна отговорност по реда на КТ.

 

ПОВИШАВАНЕ  НА  КВАЛИФИКАЦИЯТА  И  КАРШЕРНО  РАЗВИТИЕ

Чл.81. /1/Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им.

    /2/педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране

    /3/ повишаването на квалификацията се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с  документ.системата от квалификационни кредити се определя с ДОС за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти.

    /4/ Повишаването на квалификацията може да се организира и от детската градина,но за вътрешно квалификационната дейност не се присъждат квалификационни кредити

    /5/ ДГ е длъжна да осигури условия за повишаване на квалификацията в не по- малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист

    /6/ Квалификацията се осъществява по програми и форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с педагогическия му профил,с резултата  и препоръките от атестирането,както и с националната,регионална,общинска и училищна политика.Квалификацията се извършва  от  специализирани обслужващи звена,висши училища и научни организации

Чл.82. /1/Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти могат да придобият професионално- квалификационна степен, която се присъжда от висшите училища.

    /2/Професионално- квалификационните степени и условията и редът за придобиване са определени с ДОС за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти

    /3/ Постигнатите компетентности се отразяват в професионалното портфолио,което се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали,които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина.Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист

    /4/целите,функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с ДОС за статута и професионалното развитие на ПС

Чл.83./1/Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентностите.

    /2/ Кариерното развитие  на ПС,освен учителите се осъществява чрез придобиване на втора и първа степен,чието присъждане се извършва от работодателя.

    _3/ Основа за кариерно развитие на ПС са учителския стаж,получените квалификационни кредити,придобитата ПКС,както и резултатите от атестирането.

    /4/ Условията и редът за заемане на учителски длъжности и кариерно развитие са определени с ДОС

Чл.84./1/. Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на ПС с професионалния им профил,с изискванията за заемане на длъжността,както и със стратегията за развитие на ДГ

    /2/ Атестирането се извършва на всеки 4 години от атестационни комисии,определени от работодателя,съгласувано с педагогическия съвет,като в състава и задължително влизат:представители на работодателя и финансиращия орган,ако е различен,на педагогическия съвет,на РУО,както и родител от обществения съвет при атестиране на директора.В състава на комисията могат да се включат и други членове,определени от ДОС

    /3/ Редът за назначаване на комисията,скалата за оценяване,критериите и процедурите се определят В ДОС за статута и професионалното  развитие на ПС

    /4/ Оценката от атестирането може да служи за насочване на квалификацията и поощряване на ПС

    /5/ При по- ниска оценка работодателят и атестационната комисия,правят анализ на получените резултати, изработват план за методическо и организационно подпомагане,определят наставник,който да осъществява методическата подкрепа.

    /6/Представят в едномесечен срок в РУО документите за осигуряване на методическа и организационна подкрепа

    /7/ След 1 година се извършва повторно атестиране при получена по- ниска оценка.

    /8/ Ако при повторното  атестиране отново е получена най - ниска оценка,лицето се освобождава от длъжност при условията на Чл.328,ал.1,т5 от КТ

 

                  ПООЩРЯВАНЕ  И  НАГРАЖДАВАНЕ  НА ПС

Чл.85. /1/ Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в ПО

    /2/ ПС  в трудово – правни отношения с ЦДГ „Славейче „могат да бъдат награждавани  с отличия /Грамота / за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на директора

 

                           ИНФОРМАЦИЯ  И  ДОКУМЕНТИ

Чл.86. /1/Документите в системата на ПО  в ДГ се създават,обработват и съхраняват при спазване на ДОС за информацията и документите

    /2/ ДОС урежда: видовете документи,изискванията към формата и съдържанието на всеки документ;условията и реда за водене на информационните регистри;условията и реда за приемане,отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;документи,които се създават в електронен вариант

    /3/ всички документи издавани от детската градина се попълват на български език

    /4/ воденето на електронни документи се организира от МОН ,чрез националната информационна система,съобразно ДОС

 

                 ОРГАНИ  НА  УПРАВЛЕНИЕ

Чл.87./1/Орган за управление и контрол на общинска детска градина е директорът

    /2/ Директорът на детската градина организира и контролира цялостната дейност на детската градина в съответствие с правомощията определени от ДОС

1.условията и организацията на дейностите

2.обхвата на подлежащите на задължително обучение

3.сигурността на децата и здравното им обслужване

4.условията за детското хранене ,отдиха и туризма

5.условията за транспортиране на децата

6.Разходването и разпределението на средствата от бюджета

    /3/ В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди

    /4/ Административните актове на директора могат да се оспорват по административен ред преуд кмета на Общината

Чл.88. /1/При отсъствие на директора за срок по- малък от 60 календарни дни,той се замества със заповед от директора,а при невъзможност – от съответния орган по чл.217 от ЗПУО

    /2/ При отсъствие на директора за срок по- дълъг от 60 календарни дни,съответния орган по Ч217 от ЗПУО,сключва трудов договор с друго лице за временно изпълнение на длъжността „директор”

Чл.89. /1/ Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в детската градина е педагогическия съвет

    /2/ Педагогическия съвет включва в състава си всички педагогически специалисти

    /3/ Председател на педагогическия съвет е директора

    /4/ В заседанията на ПС с право на съвещателен глас може да участва представител на Обществения съвет,настоятелството,медицинското лице,което обслужва детската градина

    /5/ Директора кани писмено представителите на обществения съвет и настоятелството на заседание,като им предоставя най- пълна информация за въпросите,които ще се обсъждат

Чл.90. /1/ Педагогическия съвет:

1.приема стратегия за развитие на детската градина за следващите 4 години

2.приема годишния план за дейността на детската градина

3.приема мерки за повишаване на качеството на образование

4.приема програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвимите групи

5.предлага на директора разкриване на занимания по интереси

6.определя символите и ритуалите на детската градина

7.запознава се с бюджета на детската градина

8.периодично най-малко два пъти в годината проследява и обсъжда нивото на усвоените компетентности и предлага съвместни мерки с цел подобряване на резултатите.

    /2/ Документите се публикуват на интернет страницата на детската градина

 

          ОБЩЕСТВЕН  СЪВЕТ

Чл.91. /1/ С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности в детската градина се създава обществен съвет

    /2/ обществения съвет подпомага развитието на детската градина и упражнява граждански контрол върху управлението

    /3/ обществения съвет се състои  най- малко от 1 представител на финансиращия орган и трима представители на родителската общност

    /4/ представителите на родителската общност се излъчват на общо събрание,свикано от директора на детската градина

    /5/ на събранието се определя броя на  представителите на родителската общност и се избират резервни членове

    /6/ председателя на обществения съвет се избира от членовете

    /7/ членовете на обществения съвет се избират за срок не по – дълъг от три години

Чл.92. /1/ Обществения съвет се свиква на заседание най- малко 4 пъти годишно,като задължително едно от заседанията е в началото на учебната година

    /2/ С право на съвещателен глас в заседанията на ОС могат да участват и представители на настоятелството

    /3/ В заседанията могат да бъдат поканени служители на други институции

Чл.93. /1/ Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси

    /2/ Директорът е длъжен при поискване от ОС да предостави всички сведения и документи,необходими за дейността му

    /3/ При необходимост директора може да отправи искане до ПОС за свикването му

Чл.94. /1/Обществения съвет в детската градина:

1.одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и

2.участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане на програмите и учебните помагала

3.предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес

4.съгласува годишния план

5.участва с представител при атестирането на директора

6.сигнализира компетентните органи,когато при осъществяване на дейността си установи нарушения

Чл.95. Условията и редът за създаването,устройството и дейността на Ос се уреждат  от Правилника на МОН

 

                              УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО

Чл.95. /1/ Управлението е непрекъснат процес,основан на анализиране,планиране,изпълнение на дейностите,оценяване и внасяне на подобрения в работата на детската градина.

     /2 / анализирането,планирането,изпълнението на дейностите  и внасянето на подобрения се извършва съобразно условията и реда определени в ДОС

    /3/ Оценяването се извършва чрез самооценка и инспектиране

    /4/ Самооценяването е насочено към вътрешна оценка на качеството на предоставяното образовани по критерии и показатели определени от детската градина

    /5/ Инспектирането се извърша от  представители на Националния инспекторат по образованието ,най.малко веднъж на 5 години по критерии и показатели определени с ДОС

    /6/ По време на извършване на инспекцията инспекторите имат право на:

1.свободен достъп до всички дейности в детската градина и до всички документи

2.да изискват в определен срок справки, и др. инфоармация

3.да проучват мнението на педагогическите специалисти

    /7/ Директорът и всички служители в детската градина са длъжни да оказват съдействие на инспекторите

 

                         ИМУЩЕСТВО  И  МАТЕРИАЛНА  БАЗА

Чл.96. /1/ Детска градина “Славейче” е общинска детска градина. Общината предоставя материалната база на детското заведение за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

    /2/ Придобитите безвъзмездно вещи са собственост на  детската градина

Чл. 97. Детското градина се финансира от:
▫ от общинският бюджет;
▫ дарения. 
Чл. 98. Реда и условията за получаване на дарения, направени от физически и юридически лица в полза на  община Айтос и нейни организационни структури и поделения, както и контрола при стопанисване и използване на даренията и спазване на волята на дарителите се извършва съгласно Н а р е д б а за ред за получаване и управление на дарения.  Домакина е този, който отговаря за спазване на цялата процедура за оформяне на документите по даренията, завеждането им  в Книга за регистриране на дарения / по изискване на МОН /, и под N: в инвентарната книга.
Чл. 99. /1/ Инвентарът се зачислява на учители, работници служители и в детската градина от домакина – МОЛ срещу подпис.
    /2/ При напускане на длъжността, всеки служител е длъжен да издаде имуществото на домакина срещу подпис.
    /3/Лицата, направили умишлени повреди или загубили имущество го възстановяват в реалния му вид.
    /4/ За своевременно възстановяване на нанесените материални щети отговорност носи домакина.
Чл. 99 Печатите на детската градина се съхраняват от директора.

 

                           НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл.100. /1/Настоятелство „Славейче „ е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на детската градина

    /2/ Орган на настоятелството са общото събрание и съвета на настоятелите

    /3/ Членовете на съвета на настоятелите се избират за срок до 4 години

    /4/ Съвета на настоятелите избира председател

    /5/Настоятелство „Славейче „:

1.съдейства за осигуряване на допълнителни средства за обновяване и обогатяване на МТБ

2.съдейства при организиране на детски лагери и туристическа дейност

3.съдейства при реализирането на програми по проблемите на децата

4.организира и подпомага обучението на родителите по въпроси за възпитанието и обучението на децата

5.организира обществеността за подпомагане на детската градина

6.сигнализира компетентните органи при констатирани нарушения


ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА / СГРАДА И ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО/
Чл. 101.
Правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в детската градина се определят правата и задълженията на целия личен състав, родители и други посетители, както и се урежда организацията на дейността им съобразно особеностите на детската градина.
Чл.102. Забранява се преминаването на граждани през двора на детската градина
Чл. 103. В извън работно време и почивни дни се заключват входовете на детската градина / централен и на кухненския блок/.
Чл. 104. Забранява се влизането и паркирането на моторни превозни средства на входовете и на територията на детската градина, с изключение на автомобили, осъществяващи товарно-разтоварна дейност за нуждите на градината .
Чл. 105. В детската градина се осъществява пропускателен режим за външни лица само през централния вход, както следва:
▫ В специален прономерован и прошнурован дневник се отбелязват трите имена на посетителите, лицето при което отиват, часа на влизане, като в дневника се отбелязва часа на излизане;
▫ Прави се проверка на посетителя, както и неговия багаж за притежаване на оръжие и други опасни вещества и предмети;
▫ Не се допуска внасянето на обемисти предмети и вещи, освен с разрешение на директора на детската градина.
 

 
 

 

 МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ.

Чл. 106./ 1/ Медицинското обслужване на децата в детското заведение се осигурява от медицинска сестра при  спазване стриктно изискванията на длъжностната си характеристика.
Чл. 107. Медицинската сестра носи отговорност за :

1.Равнището на хигиенното и санитарно и състояние в детската градина / сграда, дворно пространство и прилежащи части /.
2.Предвид двата входа за градинските групи сутрешния филтър се извършва от медицинската сестра както следва:
▫ понеделник, сряда и петък на входа втори корпус

▫ вторник и четвъртък на входа на първи корпус
Когато не е ден за правене на филтър на даден вход медицинската сестра след филтъра на входа по график до обяд минава през останалите групи от другия вход и прави филтър на непроверените деца. Не се допуска прием на болно дете.
3.Всяка сутрин медицинската сестра извършва преглед на дворното пространство за наличие на замърсяване от външни лица, отровни гъби, счупени съоръжения за игра и отдих и др., които за заплаха за здравето и живота на децата, и взима мерки за премахването им.
4.За всяко дете се води лична амбулаторна карта.
5.В детската градина задължително се оборудва спешен шкаф за оказване на медицинска помощ.
6.В детската градина задължително се води от сестрата Книга за санитарното състояние.

7.Медицинската сестра контактува с представителите на РИОСВ изготвя всички необходими и изисквани от тази институция документи, справки, протоколи и др., придружава представителите й при извършване на проверки за хигиената и санитарното състояние на детската градина, и отговаря компетентно на всички въпроси и проблеми.

8.Медицинската сестра планира и провежда здравна просвета с личния състав на детската градина. 
9. Медицинската сестра изнася на родителските табла по входове здравна, профилактична и др. информация.
Чл. 108. /1/В детската градина има изолатор, в който при необходимост и установяване от медицинската сестра на заразно заболяване или здравословна неразположеност се изолира болното дете до идването на родителите или лекар за първа помощ. За детето до идването на родителите му се грижи медицинската сестра.
    /2/Медицинската сестра следи за и не допуска внасяне на лекарства от родителите в детската градина.
    /3/В случай на необходимост и от степента на необходимост за лечение на дете се вика родител, личен лекар или Бърза помощ. Това се преценява от медицинската сестра. При нейно отсъствие преценката се прави от детската учителка, на която е поверено детето. Ето защо, родителят има задължението да декларира своите координати и името, и телефона за връзка със личния лекар на детето, а учителят вписва данните му в дневника на поверената му група.
Чл. 109. Предвид това, че в детската градина има само една медицинска сестра, а тя е на 8-часов работен ден, за останалото време при нейното отсъствие се създава аптечка за спешни нужди за отделните градински групи / за евентуални наранявания на детето, вдигане на температура и др. /. Съдържанието на аптечката се определя от медицинската сестра. Тя следи за перманентното подновяване на лекарствата и санитарните материали в нея съгласно срок за годност, изчерпване и др./.
Чл. 110. Медицинската сестра при прием на дете изисква следните документи : 
▫ еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 
▫ изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
▫ данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.); 
▫ медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.). 
. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

. Следи стриктно за спазване на дневния режим:

07.00-08.15 Прием на децата 
08.15-08.30 Утринна гимнастика 
08.30-09.00 Закуска 
09.00-10.30 Планирани учебни ситуации 

. български език
▫ математика
▫ околен свят

▫ изобразително изкуство 
▫ физическа култура
▫ музика
▫ конструиране и технологии

10.30-11.30 Игри и разходки навън 
11.30-12.00 ІІ, ІІІ, Подготвителна група от 12.00 до 12.30 Подготовка за обяд и обяд
12.30 -13.00 Игри и подготовка за сън
13.00-15.00 Следобедна почивка и сън, единствено за първа група до 15.30 ч като след това за тази група дейностите се изместват с половин час по-късно от другите по-големи възрастови групи
15.00-15.15 Следобеден тоалет
15.15-15.30 Следобедна закуска 
15.30-16.30 Следобедни занимания: сюжетно ролеви игри, театър, пантомима... и допълнителни педагогически услуги / английски, танци и др./.
16.30-18.00 Игри на двора (или на закрито според климатичните условия).


 


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Чл. 134.
Задължителната документация в детската градина, воденето и съхраняването на всеки отделен документ е съгласно ДОС  за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката /обн., ДВ, бр. 41 от 8.05.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., с всички изменения и допълнения след това / . С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета:
▫ предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ;
▫ условията и редът за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична▫ номерация;
▫ условията и редът за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на документи
Чл. 135. Задължителната документация в детската градина включва:
▫ Книга за протоколите от заседанията на педагогическия съвет е предназначена за вписване на протоколите от заседанията на педагогическия съвет. Протоколът се води по време на заседанието от секретар, определен със заповед на Директора;
▫ Книгата за регистриране заповедите на директора;
▫ Книгата за контролната дейност на директора;
▫ Книгата за регистриране на проверките на контролните органи на Министерство на образованието и науката (МОН);
▫ Дневникът за входяща кореспонденция. Входящият дневник и класьорът към него се водят от ЗАТС;
▫ Дневникът за изходяща кореспонденция и класьорът към него се водят от ЗАТС;
▫ Книгата за регистриране на даренията и класьорът със свидетелства за даренията към нея се водят от Председателя на комисията
▫ Летописна книга – води се от главния учител
▫ Книгата за санитарното състояние и класьор към нея се води от медицинската сестра
▫ Дневникът за група и подготвителна група за училище се водят от учителите в съответната група
▫ Удостоверението за преместване на дете от подготвителна група за училище от директора
▫ Удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина
▫ Книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст е предназначена за водене на отчет на деца от задължителната училищна възраст в подготвителните групи в детските градини
▫ Материална книга за проведени учебни занимания в детската градина се води от учителите ▫ Сведе
ние за организацията на дейността в детската градина (Списък - образец № 2), за текущата учебна година
Чл. 136. ЗАТС стриктно изпълнява изискванията за условия и ред за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация.
Чл. 137. Задължителната документация на детската градина , нейното водене и съхраняване / кой я съхранява, попълване и място на съхранение/ се определя със заповед на директора.
Чл. 138. Необходимата документация за получаване, съхранение и изразходване на храната, инвентарната книга, книга за заповедите за храна и зачисленото им имущество води и съхранява от ЗАТС на детската градина.
Чл. 139. Необходимата документация за служителите на ДГ, заплатите се водят, таксова книга, входяща и изходяща информация и др. се съхранява от ЗАТС.
Чл. 140. Необходимите документи за инструктаж по безопасност и хигиена на труда, протоколи и др. се водят от Групата за безопасни условия на труд в детската градина и съхраняват в папка класьор за целта 
Чл. 141. Молби за прием на деца в детското заведение се завеждат във входящата кореспонденция при директора на детската градина , а след това се съхраняват от учителите в досиетата на децата в съответната група.
Чл. 142. Учителите водят, попълват и съхраняват дневник на групата, досиетата на децата, попълват книгата за храна за присъствията на децата и воденето им на храноден, таксовата книга, материалната книга и др. документи свързани с дейността на поверената им група / деца, имущество /. Носят административна и материална отговорност за коректност на попълнените данни.
Чл. 143. Здравната документация се води и съхранява от медицинската сестра.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

1.Квалификационен кредит е измерител на времето в което педагогическия специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми.Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа,от които не по- малко от 8 са присъствени.

2.ключови компетентности са комплекс от взаимозависими знания,умения и нагласи или отношения,необходими за личностното развитие на индивида през целия живот,за изграждане на активна гражданска позиция и участие в социалния живот,както и за пригодността му за реализация на трудовия пазар.

3.Образователна среда – съвкупност от условия,фактори и елементи ,гарантиращи ефективно протичане на образователния процес

4.Приобщаващо образование е процес на осъзнаване,приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на разнообразието от потребности на всички деца,чрез активиране и включване на ресурси,насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването.

5.Родител е лицето,което упражнява родителски права.

6.Учител – наставник е учител,който подпомага стажант –учителя и му оказва методическа подкрепа.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 

 & 1. Директорът може да издава заповеди и наредби, с които да регламентира неуредени с този Правилник или с други нормативни актове въпроси.
& 2. Директорът запознава целия личен състав с писмения вид на Правилника срешу подпис. Копия от Правилника се съхраняват на видно място в учителската стая

& 3.На вниманието на родителската общност правилника се предоставя чрез страниците на сайта на детската градина  и на първата родителска среща за учебната година срещу подпис. Папка с копие от правилника се поставя на видно място пред кабинета на ЗАС , където се изплащат такси. На родителите на новопостъпилите деца се предоставя срещу подпис в специална декларация за запознаване с него.
С този правилник е запознат и приет на заседание от Педагогическия съвет на ………… г. Правилникът влиза в сила от ………… и отменя действащия до тази дата правилник.

 

 


За връзка

ДГ "Славейче"

гр. Айтос
ул. "Хаджи Димитър"13
Директор - Росица Димитрова
0558/2 56 42- Директор
0558/2 56 41 - ЗАТС
0878604437

Администратор на сайта - Станимира Колева
0893515828