ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “ СЛАВЕЙЧЕ “ гр.АЙТОС

 

                                                         УТВЪРДИЛ:……………..

                                                                     Директор:Росица Димитрова

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦДГ № 4 “Славейче “

/ в т.ч. ф-л Пирне и ф-л Чукарка / гр.Айтос

 

ГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Настоящият правилник е разработен на основание на чл.147 ал.1 от ППЗНП и Чл.181 от КТ. В него се конкретизират правата и задълженията на персонала, работещ в ЦДГ № 4 “Славейче”,  организацията на труда, съобразно особеностите на детската градина и специфичните условия на работа в отделните структурни звена, както и характера на професиите и длъжностите на всички работещи в нея. В него намират място отговорностите и задълженията на родителите, поверили децата си на детската градина, ежедневно контактуващи с колегията и посещаващи сградата и дворното ни пространство.
Чл. 2. Правилникът има за цел да осигури укрепване на трудовата дисциплина, правилната организация на работа, пълно и рационално използване на работното време, взаимоотношения и съвместна дейност в името на децата: колегия – родителска общност, колегия – външни лица, свързани под каквато и причина с посещение в детската градина.
Чл. 3. Правилникът за дейността е съобразен с утвърдените традиции в детската градина и съществуващите в Република България нормативни документи, имащи задължителен характер за средното образование, в частност за детските градини /: Закон за народната просвета, Правилник за прилагане на закона за народната просвета, Кодекс на труда, Конституция на РБ, Закона за защита правата на детето, Конвенцията за защита правата на детето и др. /.


ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО


РАЗДЕЛ І.
ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА. ТАКСИ.
 
Чл. 4. ЦДГ № 4”Славейче”” приема деца от три годишна възраст до постъпване в първи клас.
Чл. 5. Редът за подаване на заявления и прием на деца в ЦДГ № 4 се определя от  вътрешните правила на детската градина и нормативната уредба.

 

ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА


Чл. 6. Децата се отписват  от детската градина:
▫ По желание родителите;
▫ При постъпване в първи клас;
▫ При нарушения на правилника за дейността:
а/ при не заплащане на такса в срок от два месеца;
б/ при отсъствие над две седмици без писмено уведомление или медицинско свидетелство;
в/ при системни други нарушения на визирани в настоящия правилник задължения.


ТАКСИ

Чл. 7. Родителите на децата, които посещават детската градина заплащат такса по реда на Закона за местните данъци и такси, съответно Наредбата за определяне и администриране на местни такси ,цени и услуги предоставяни от Община Айтос.

Чл. 8. Учителите в началото на учебната година / и при прием на ново дете през годината / събират декларации от родителите, с които родителя гарантира, че ще заплаща таксите за детската градина в срок.
Чл. 9. Вписването на данни в таксовата книга се извършва от учителите на групите по следния начин: група, име, презиме и фамилия на детето, членове на семейството му, присъствени дни за месеца, подпис на учителката дала сведението, както и датата на вписване на данните от него. В отделен плик на ЗАТС / завеждащ административна служба – касиер / се предоставят медицинските и др.документи, с които се удостоверява от родителя причината за отсъствия на детето през учебната година във връзка с извиняване на отсъствията му за месеца. ЗАТС нанася начислените такси и ги събира от родителите срещу квитанция. Учителите носят дисциплинарна и материална отговорност за несъответствие между данните в таксовата книга и дневника на съответната група.
Чл. 10. Изплащането на таксите се извършва от родителите от 1 до 7-мо число на месеца при работно време на касиера от 8.00 ч. до 12.00 ч., а следобед от 14.00 ч. до 18.00 ч. След седмо число на месеца, по изключение и уважени от директора причини, при работно време на касиера от 7.30.00 ч. до 15.30 ч. В петък следобед не се събират такси.
Чл. 11. Учителите не допускат деца в групата при не заплатени такси след седмо число на месеца.
Чл. 12. При неизплатени такси от родители, учителите съдействат на касиера за своевременното им събиране.
Чл. 13. Отсъствие на дете се извинява и за деня не се заплаща такса единствено след представена медицинска бележка от лекуващия лекар за заболяването, с диагноза и период на лечение или след писмено разрешение на директора върху молба на родителя за отсъствие на детето.
Чл. 14. Родителите са задължени да заплатят дължимата такса на определените дати, дори ако в дните за плащане детето отсъства по домашни, здравословни или други причини от градината
Чл. 15. За участие на децата си в сформираните временни групи за реализиране на допълнителните педагогически услуги / английски/ родителите заплащат индивидуално обявените такси .


РАЗДЕЛ ІІ.
ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ, ХРАНЕНЕ. ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ.


ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ И ПРЕДАВАНЕ НА ДЕЦАТА


Чл. 16. Влизането и излизането на родителите се извършва единствено и само през централния вход на детската градина. Входа към кухненския блок е само и единствено за автомобили, обслужващи различни стопански дейности на детската градина.
Чл. 17. Приемането и предаването на децата се извършва на входовете за съответните възрастови групи. С оглед спазването на изискванията на ХЕИ и МВР не се допуска влизането на родителите и външни лица в помещенията на детската градина. Изключение се прави единствено при посещение на открити режимни моменти, родителски срещи, съвместни празници и др., за които към родителите се отправя нарочна покана от ръководството на детската градина.
Чл. 18. Децата се приемат от 07,00 до 08,20 ч сутрин. По желание на родителите, заявено в писмен вид до директора и със знанието на учителите в съответната група, децата могат да се приемат в удобен за родителите по-късен час. В тези случаи да се има предвид, че учителката в уговорения ден или срок след 08,30 ч записва присъствие на детето в дневника ,а  родителят ако не доведе детето си, поема своето задължение и отговорност да заплати таксата.
Чл. 19. Учителите предават и приемат децата единствено от и на родителите. Не се допуска предаване на децата на по-големи братя, сестри, роднини и познати, освен при наличие на писмена молба от съответния родител, оформена като декларация с всички данни на родителя и на този, който ще вземе детето от детската градина.
Чл. 20. При проблеми в семейството - промяна в семейното положение / развод, сключване на последващ брак и др./, родителите в писмен вид уведомяват директора и учителите на своето дете. Уведомителното писмо да се придружи с документи / бракоразводни решения, акт за граждански брак и др./, за да се удостовери кой от родителите има или няма право да взима детето от детската градина. Персоналът в градината не е арбитър в семейни спорове, както и не допуска да бъде въвлечен в проблеми, чиито разрешаване не влиза в длъжностната му характеристика.
Чл. 21. Сутрешният прием  и предаване на децата на родителите се осъществява в двора на детската градина при подходяща температура и на входа на сградите при лоши метеорологични условия през всички сезони на годината. През летния период дневния режим на децата се осъществява изцяло навън, съобразно подходящи за това атмосферни условия. Медицинския фелдшер следи за спазването на тази алинея като довежда до знанието на директора за извършени нарушения.
Чл. 22. При приема и предаването  на децата не се разрешава на родителите въвеждането в двора на детската градина на домашни любимци / кучета и др./, както и тяхното връзване на оградата и входовете на градината.
Чл. 23. Забранено е приемането и предаването на децата през оградата на детската градина.
Чл. 24. През ваканционните периоди, определени от Министерството на образованието и науката /МОН/ се сформират сборни групи от деца на различна възраст. Сборни групи могат да бъдат сформирани когато отсъства учител / болнични, изпълнение на граждански дълг и друг вид отпуск / и невъзможност да се назначи негов заместник. Учителите водещи сборните групи уведомяват родителите в коя група ще е детето и кой учител отговаря за него.
Чл. 25. Децата се предават от учителите на родителите в добър външен вид.
Чл. 26. След предаване на детето от учител на родител, родителят е задължен да напусне детската градина и дворното й пространство. Не се допуска застояване на родител и дете, или група от родители и деца на площадките и зелените площи на двора на детската градина с оглед безопасността на останалите деца, опазване на зелените насаждения, дворните съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих.
Чл. 27.Предаването  на децата е до 18,00 ч. При неявяване на родители след приключване на работното време на детската градина, тя  се затваря. Учителят не е задължен да води детето в дома му след работно време. Ако учителят по своя воля реши да го направи, не е допустимо да го предава на съседи или други лица, живущи на адреса /блок или къща/ на детето.Не потърсените и не взети деца от родителите, се предават от учителя в РУ на МВР. За случая, съответния учител уведомява в устен и в писмен вид директора на детската градина.
Чл. 28. При промяна на местоживеене, работно място, домашен и служебен телефон, семейно положение и др., родителите са длъжни да уведомят учителите на своето дете.
Чл. 29. Не се допуска предаване на дете на родител в нетрезво състояние.
Чл. 30. Не се допуска внасянето и ползването от децата на мобилен телефон.


ХРАНЕНЕ


Чл. 31. В детската градина храната се доставя от кухня “Майка “ според изискванията на РИОКОЗ и др. за рационално хранене, а във филиал с.Пирне се приготвя в кухнята на детското заведение.
Чл. 32. От кухненския персонал се спазват строго изискванията, отнасящи се до начина на приготвяне на храната, предварителната подготовка на продуктите, а рисковите ястия да се изключват от менюто.
Чл. 33. Контролът за качеството на продуктите и приготвената в кухненския блок храна се осъществява ЕЖЕДНЕВНО от медицинския фелдшер.
Чл. 34. Менюто се изработва в кухня “Майка “” поради централизираното снабдяване и се предоставя от предходния ден на детското заведение. При невъзможност да бъде изпълнено своевременно се уведомява директора за промените.
Чл. 35. Седмичното меню, във вид на препис или копие се предоставя от медицинския фелдшер на вниманието на родителите, чрез поставяне на родителското табло за всеки отделен вход към градинските групи. Всяко изменение на менюто се отразява на таблото за сведение на родителската общност.
Чл. 36. Обедното хранене на децата от І и ІI група започва в 11,45 ч., а за останалите групи началния час на хранене е 12,00 ч. Подаването на храна в кухненския блок се осъществява през шубера по установения график.
Чл. 37. От храната ежедневно се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса С в продължение на 72 часа;
Чл. 38. Храната в групата се разпределя и поднася на децата от помощник-възпитателя под контрола на учителя. Отговорността за неспазване на изискванията и порциона на децата е тяхна. МФ всекидневно контролира консумирането на храната от децата.
Чл. 39. След приключване на храненето преди лягане за обеден сън, на децата се предоставя възможност да се занимават по интереси във ІІ, ІІІ и подготвителната група .
Чл. 40. Забранява се внасянето на  торти, сладкиши и др., без разрешение на МФ и без необходимите документи /сертификат/ за трайност и годност. Съгласно изискванията на РИОКОЗ, от хранителния продукт се оставя проба в кухненския блок.
Чл. 41. В случай, че дете е закусвало у дома или по пътя към детската градина, родителите са задължени да уведомят писмено учителя за това, което е консумирало.
 Чл. 42. Хигиената в кухненския блок, съгласно изискванията на РИОКОЗ, се поддържа на високо равнище. Отговорност за това имат МФ и целия обслужващ персонал.
Чл. 43. За спазването на хигиенните изисквания МФ и обслужващия персонал носят чисто работно облекло по норматив за такова, което се осигурява от ръководството на детската градина всяка година.
Чл. 44. Пред вратата на кухненския блок се поставя влажна изтривалка за обувки, напоена с дезинфекционен разтвор.
Чл. 45. След приключване на работния ден, обслужващия персонал оставя кухненския блок в изряден и чист вид и напуска детската градина през централния вход на административната сграда.
Чл. 46. Вратата на кухненския блок през работния ден се заключва .Отваря се само за приемане на хранителни продукти, хигиенни материали и др. от кухнята “Майка “

Чл. 47. Забранено е:
- Влизането на външни лица в кухненския блок, включително собствени деца и роднини на персонала
- Влизането в кухненския блок на персонал, като изключение се прави единствено за МФ и домакина.
- Изнасянето извън детската градина на готова кухненска продукция.


ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ


Чл. 48. Детският отдих и туризъм се организират и провеждат от детската градина, самостоятелно или въз основа на договор, сключен между директора на детската градина и лице, което има право да предоставя съответните услуги, съгласно Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, Издадена от министъра на образованието / обн., ДВ, бр. 43 от 30.05.1997 г., с всички последващи изменения и допълнения след това /. http://www.paragraf22.com/pravo/naredbi/4.htm
Чл. 49. Ръководителите на различните форми на организиран отдих и туризъм / зимен и летен лагер/, медицинският, педагогическият и останалият обслужващ персонал носят лична отговорност за опазване живота и здравето на децата от момента на поемането им в сборния пункт, по време на отдиха и до връщането им при родителите или настойниците.
Чл. 50. Извън организирания летен и зимен отдих / лагери /, използваните форми на туризъм в условията на детската градина с предварително определяни цели, задачи и времетраене на проявите са разходка, излет с туристическа разходка, екскурзия. Всички тези прояви се осъществяват с придружители на групата учител и помощник-възпитател. Освен при разходката за всички останали прояви задължително се осигурява участието на медицинския специалист на детската градина.
Чл. 51. Строго да се спазва изискването учителката и медицинският специалист да следят за признаците на физическа и психическа преумора у децата, тъй като те се проявяват твърде индивидуално в предучилищна възраст и се влияят значително от емоционалните преживявания на отделното дете, както и да ги предпазват от внезапно възникнали опасности, застрашаващи здравето и живота им.
Чл. 52. При провеждане на различни прояви извън детската градина /разходки, екскурзия, излети и др./, да се носи от учителката и помощник-възпитателката палка “Стоп! Деца” за безопасност на движението по улиците. Да не се допуска отделяне на дете от групата.
Чл. 53. При провеждане на различни форми на туризъм, наблюдения или ползване на детска площадка извън детската градина, не се допуска събирането на две градински групи от деца на едно и също място поради опасност от смесване на децата при игра и движение по улицата, и невъзможност да се следят от учителките като присъствие в групата. Учителки и помощник-възпитателки да не се събират на една пейка. Не се допускат странични разговори / освен свързани с образователно-възпитателната работа/, които отнемат вниманието на учителя от поверените му деца и създават условия за невъзможност на предотвратяване на евентуални злополуки.
Чл. 54. Не се допуска организирано излизане на група деца без придружители учител и помощник-възпитател от детската градина за извършване на различни прояви без разрешение на директора.
Чл. 55. Задължение на учителката в детската градина е да възпитава и обучава децата по Безопасност на движението по пътищата като спазва учебната програма за детската градина и провежда пет учебни ситуации за учебна година по предложените теми в нея.


РАЗДЕЛ ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ.
ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ.


Чл. 56. Родителите полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс.
Чл. 57. Родителите са задължени да подготвят детето си за приема в първа група на детската градина. Необходимо е детето да има елементарни навици за самообслужване /обличане, събличане, хранене, ходене до тоалетна/, за да се осигури безболезнен преход за детето от семейната среда към детската градина.
Чл. 58. Родителите са първи помощници на учителите в осигуряване на условията за развитие и възпитание на децата в детската градина. Те оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателно-образователната работа в нея.
Чл. 59. Родителите се задължават да уведомяват учителите за промени в адреса и телефона им.
Чл. 60. Родителите са длъжни да посещават родитело-учителските срещи;
Чл. 61. Родителите са длъжни активно да участват при избора на родителски комитети по групи и училищно настоятелство.
Чл. 62. При желание родителите оказват помощ и съдействие за подобряване на материално-техническата база. Това желание се изразява в писмен вид на първата за учебната година учитело-родителска среща. На тази среща се избира и родителски комитет.
Чл. 63. Родителите правят предложения пред родителския комитет и училищното настоятелство за подобряване на възпитателно-образователната работа и взаимодействието с обществени и други не правителствени организации.
Чл. 64. Родителите се задължават да поддържат редовен контакт с учителите.
Чл. 65. Родителите нямат право да накърняват с поведението си, най-вече в присъствието на детето си, а после и пред други родители и колегия, авторитета и достойнството на директор, учител и обслужващ персонал.
Чл. 66. Родителите нямат право да нарушават правилниците в детската градина, обществения ред и дисциплина в детската градина.


ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА / СГРАДА И ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО/


Чл. 67.С правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в детската градина се определят правата и задълженията на целия личен състав, родители и други посетители, както и се урежда организацията на дейността им съобразно особеностите на детската градина.
Чл. 68. Забранява се преминаването на граждани през двора на детската градина
Чл. 69. В извън работно време и почивни дни се заключват входовете на детската градина / централен и на кухненския блок/.
Чл. 70. Забранява се влизането и паркирането на моторни превозни средства на входовете и на територията на детската градина, с изключение на автомобили, осъществяващи товарно-разтоварна дейност за нуждите на градината / доставяне на хранителни продукти, хигиенни материали, пясък и материали за предстоящ ремонт/.
Чл. 71. В детската градина се осъществява пропускателен режим за външни лица само през централния вход, както следва:
▫ В специален прономерован и прошнурован дневник срещу представяне на документ, удостоверяващ самоличност, се отбелязват трите имена на посетителите, лицето при което отиват, часа на влизане и номера на оборотния пропуск, който се връчва на посетителя. При напускане на сградата пропуска се връща, като в дневника се отбелязва часа на излизане;
▫ Прави се проверка на посетителя, както и неговия багаж за притежаване на оръжие и други опасни вещества и предмети;
▫ Не се допуска внасянето на обемисти предмети и вещи, освен с разрешение на директора на детската градина.


ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ


Чл. 72. Педагогическият съвет на детската градина като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
▫ приема стратегия за развитие на детска градина, която се актуализира всяка година;
▫ приема правилника за дейността на детската градина
▫ приема комплексния годишен план;
▫ избира формите на обучение;
▫ обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;
▫ определя начина за приемане на деца в детската градина при спазване изискванията на нормативните актове

▫ определя дейностите извън държавните образователни изисквания /допълнителните педагогически услуги според изявените желания на родителите
▫ утвърждава символи и ритуали в детската градина
Чл. 73. Педагогическият съвет включва в състава си учителите, като в него с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва детската градина.
Чл. 74. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.
Чл. 75. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.
Чл. 76. Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на регионалния инспекторат по образованието.
Чл. 74. За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол. В началото на учебната година Педагогическият съвет избира секретар, който води протокола за всяко заседание на съвета.


УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО


Чл. 75. Училищните настоятелства са обществен органи за подпомагане на дейността на училищата, детските градини или обслужващите звена.
Чл. 76. Устройството и дейността на училищните настоятелства се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.
Чл. 77. Ръководството и служителите на детската градина подпомагат дейността на училищното настоятелство.


РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ


Чл. 78. Родителския комитет е обществен орган за подпомагане на дейността на отделната градинска група.
Чл. 79. Родителите сами избират комитета и касиер при желание да събират средства за подпомагане дейността на отделната градинска група и градината като цяло на първата учитело-родителска среща. В протокола се написват имената на избраните родители и касиер на комитета.
Чл. 80. Родителите сами или със съдействието на педагогическата колегия осигуряват необходимите за обезпечаване на възпитателно-образователната работа на децата материали и пособия,както и обогатяване на материално-техническата база.


УЧИТЕЛИ
Чл. 81. Учителите заемат длъжност съгласно държавните образователни изисквания за правоспособност и квалификация. Детската градина провежда конкурс по документи, както и събеседване между всички кандидати и директора.
Чл. 81. Не могат да заемат учителска длъжност лица:
- oсъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- лишени от правото да упражняват учителска професия;
- страдащи от противопоказни заболявания.
Чл. 82. Учителят е длъжен да:
- изпълнява задълженията описани в длъжностната му характеристика, Кодекса на труда, ЗНП, ППЗНП, Конвенцията на ООН за правата на детето и и др. нормативните актове, имащи задължителен характер за средното образование, в частност и детски градини, както и изискванията към него в този правилник
- изпълнява разпорежданията и заповедите на директора;
- носи отговорност за здравето и живота на детето от момента на приемането от родителя до момента на предаването му на друг учител или родител;
- повишава системно своята квалификация;
- поддържа коректни отношения с родителите и колегите си;
- защитава името и авторитета на детската градина;
- отговаря за нанесени имуществени вреди в поверената му база;
- изхожда от принципите за нагледност и достъпност при провеждане на учебни и др. ситуации във възпитателно-образователната си работа с децата.
Чл. 83. Учителят няма право да накърнява човешкото достойнство, да обижда, унижава деца,колеги,родители,като задължително спазва етичния кодекс за работа с деца.

 

V. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ.
 Чл. 84. Медицинското обслужване на децата в детското заведение се осигурява от медицински фелдшер. Той спазва стриктно изискванията на длъжностната си характеристика.
Чл. 85. Медицинския фелдшер носи отговорност за равнището на хигиенното и санитарно състояние в детската градина / сграда, дворно пространство и прилежащи части /.
Чл. 86. Предвид двата входа за градинските групи сутрешния филтър се извършва от медицинския фелдшер както следва:
▫ понеделник, сряда и петък на входа втори корпус
▫ вторник и четвъртък на входа на първи корпус.
Когато не е ден за правене на филтър на даден вход медицинския фелдшер след филтъра на входа по график до обяд минава през останалите групи  и прави филтър на непроверените деца. Не се допуска прием на болно дете.
Чл. 87. Всяка сутрин медицинския фелдшер съвместно с пом.възпитателите извършва преглед на дворното пространство за наличие на замърсяване от външни лица, отровни гъби, счупени съоръжения за игра и отдих и др., които са заплаха за здравето и живота на децата, и взима мерки за премахването им.
Чл.88. За всяко дете се води лична амбулаторна карта.
Чл. 89. В детската градина задължително се оборудва спешен шкаф за оказване на медицинска помощ.
Чл. 90. В детската градина задължително се води от фелдшера  Книга за санитарното състояние.
Чл.91. Медицинския фелдшер контактува с представителите на РИОКОЗ, изготвя всички необходими и изисквани от тази институция документи, справки, протоколи и др., придружава представителите й при извършване на проверки за хигиената и санитарното състояние на детската градина, и отговаря компетентно на всички въпроси и проблеми.
Чл. 92. Медицинския фелдшер планира и провежда здравна просвета с личния състав на детската градина.
Чл.93. Медицинския фелдшер изнася на родителските табла по входове здравна, профилактична и др. информация.
Чл. 94. В детската градина има изолатор, в който при необходимост и установяване от медицинския фелдшер на заразно заболяване или здравословна не разположеност се изолира болното дете до идването на родителите или лекар за първа помощ. За детето до идването на родителите му се грижи медицинския фелдшер.
Чл. 95. Медицинския фелдшер следи за и не допуска внасяне на лекарства от родителите в детската градина.
Чл. 96. В случай на необходимост и от степента на необходимост за лечение на дете се вика родител, личен лекар или Бърза помощ. Това се преценява от медицинския фелдшер. При нейно отсъствие преценката се прави от детската учителка, на която е поверено детето. Ето защо, родителят има задължението да декларира своите координати : името, и телефона за връзка със личния лекар на детето, а учителят вписва данните му в дневника на поверената му група.
Чл. 97. Предвид това, че в детската градина има само един медицински фелдшер, а той е на 8-часов работен ден, за останалото време при нейното отсъствие се създава аптечка за спешни нужди за отделните градински групи /. Съдържанието на аптечката се определя от медицинския фелдшер. Тя следи за перманентното подновяване на лекарствата и санитарните материали в нея съгласно срок за годност, изчерпване и др./.
Чл. 98. Медицинския фелдшер при прием на дете изисква следните документи :
▫ еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
▫ изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
▫ данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
▫ медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

    Мед.бележка за проведените профилактични прегледи.

Чл. 99. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
Чл. 100. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.


ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС и ДНЕВЕН РЕЖИМ


ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС


Чл. 101. Възпитателно - образователната работа с децата и спазването на рационалния им дневен режим е дело на целия личен състав на детската градина.
Чл. 102. Учителят в детската градина изпълнява и спазва клаузите на типовата характеристика за длъжността “Учител  детска група”, ”старши учител” и “Главен “ учител.

Чл. 103. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:
• равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;
• техните права, свободи и сигурност;
• зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;
• възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;
• приобщаване към националните традиции и културни ценности.
Чл. 104. Образователното  съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които  са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области. Учебното съдържание по образователните направления се разпределя, както следва: български език и литература ; математика; ориентиране в социалния свят; ориентиране в природата ; изобразително изкуство; физическа култура; музика; конструктивно-технически и битови дейности; игрова култура
Чл. 105. На съвещание на педагогическия съвет за учебната година екипа от учители във всяка отделна възрастова група свободно избира и заявява по коя учебна програма и с кои учебни помагала, одобрени от МОН, ще работи с децата.
Чл. 106. В началото на учебната година, на първата родителска среща, учителите запознават родителите с необходимите им през учебната година: учебна, учебно-помощна литература и индивидуалните пособия за възпитание, обучение и игра, свързани с качественото провеждане на възпитателно -образователния процес в съответната възрастова група. Родителите приемат решение да обезпечат и подпомогнат/ как, с какво и с колко/ финансовото му обезпечаване.
Чл. 107. Спазва се строго седмичното разписание, прието на педагогически съвет и заложено в годишния комплексен план. Престоят на децата в детската градина се организира съобразно възрастовите им особености и индивидуалните им потребности, както и съгласно годишния план, приет на първото за годината съвещание на педагогическия съвет. На децата се осигурява необходимото време за игра, занимания, работа по интереси, храна, сън и др.
Чл. 108. По време на пребиваването на децата в детската градина и при участието им в организирани от ръководството прояви извън детската градина, учителите и помощник-възпитателите ги предпазват от физическа и психическа преумора, от внезапно възникнали опасности, застрашаващи здравето и живота им.
Чл. 109. При извеждане на децата на двора, учителите и помощник-възпитателите отговорно пазят децата при ползване на съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих, както и за евентуалното им отделяне от площадките и групата. Пиенето на вода, отделянето за тоалетни и др. помещения в сградата да става с придружител – възрастен.
Чл. 110. Като част от екологичното възпитание, учителите опазват и възпитават децата в опазване на дърветата, храстите, цветята и зелените площи във и извън детската градина.
Чл. 111. Преподавателите по програмата на детската градина, свързана с допълнителните педагогически услуги, пожелани от родителите срещу заплащане, строго спазват седмичното разписание и правилниците за дейността, вътрешния ред и за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина. Те, както и останалите учители, отговарят за опазване живота и здравето на поверените им деца в групата по време на заниманията с тях, приемането от и изпращането им до съответната група. Приемането и изпращането на децата да става лично от и на учителя в групата. Не се допуска движението на децата по коридорите без придружаване от преподавателя, отговарящ за допълнителната педагогическа услуга. Строго и отговорно опазват материалната база на детската градина.
Чл. 112. Следобедният сън на децата е минимум до 15,00 ч. за ІІ, ІІІ и подготвителната за училище, а в І група до 15,30 ч. Летния сън на децата от всички възрастови групи е до 15,30 ч.
Чл. 113. По време на сън задължително се осигурява тишина и спокойствие в спалното помещение, като не се допуска събиране на учители и помощник-възпитатели в него, разговори и коментарии между тях.


ДНЕВЕН РЕЖИМ


Чл. 114. Дневен режим :
07.00-08.30 Прием на децата
08.30-08.45 Утринна гимнастика
08.45-09.00 Закуска
08.45-10.30 Планирани учебни ситуации
▫ математика;
▫ ориентиране в социалния свят;
▫ ориентиране в природата ;
▫ изобразително изкуство;
▫ физическа култура;
▫ музика;
▫ конструктивно-технически и битови дейности;
▫ игрова култура
10.30-11.30 Игри и разходки навън
11.30-12.00 за I-ва гр. и от 12.00 до 12.30 ч за ІІ, ІІІ, Подготвителна група подготовка за обяд и обяд
12.30 -13.00 Игри и подготовка за сън
13.00-15.00 Следобедна почивка и сън, единствено за първа група до 15.30 ч като след това за тази група дейностите се изместват с половин час по-късно от другите по-големи възрастови групи
15.00-15.15 Следобеден тоалет
15.15-15.30 Следобедна закуска
15.30-16.30 Следобедни занимания: сюжетно- ролеви игри, театър... и допълнителни педагогически услуги .
16.30-18.00 Игри на двора (или на закрито според климатичните условия).


МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ


Чл. 115. ЦДГ № 4 “Славейче” е общинска детска градина. Общината предоставя материалната база на детското заведение за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.
Чл. 116. Детското градина се финансира от:
▫ вноски от общинският бюджет;
▫ дарения.
Чл. 117. Реда и условията за получаване на дарения, направени от физически и юридически лица в полза на детската градина, както и контрола при стопанисване и използване на даренията и спазване на волята на дарителите се извършва съгласно Наредба за реда,  получаване и управление на дарения . ЗАТС съвместно с комисията- назначена със заповед на директора отговарят за спазване на цялата процедура за оформяне на документите по даренията, завеждането им в Дирекция “ОКВСТ”, описването им в Книга за регистриране на дарения / по изискване на МОН /, и под N: в инвентарната книга.
Чл.118. Инвентарът се зачислява на учители, работници служители и в детската градина от ЗАТС или домакина – МОЛ срещу подпис.
Чл. 119. При напускане на длъжността, всеки служител е длъжен да издаде имуществото на ЗАТС или домакина срещу подпис.
Чл. 120. Лицата, направили умишлени повреди или загубили имущество го възстановяват в реалния му вид.
Чл. 122. За своевременно възстановяване на нанесените материални щети отговорност носи ЗАТС или домакина.
Чл. 123. Печатите на детската градина се съхраняват от директора.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА


Чл. 124. Задължителната документация в детската градина, воденето и съхраняването на всеки отделен документ е съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката /обн., ДВ, бр. 41 от 8.05.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., с всички изменения и допълнения след това / . С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите и документооборота в системата на народната просвета:
▫ предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ;
▫ условията и редът за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;
▫ условията и редът за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на документи
Чл. 125. Задължителната документация в детската градина включва:
▫ Книга за протоколите от заседанията на педагогическия съвет е предназначена за вписване на протоколите от заседанията на педагогическия съвет. Протоколът се води по време на заседанието от секретар, определен със заповед на Директора;
▫ Книгата за регистриране заповедите на директора;
▫ Книгата за контролната дейност на директора;
▫ Книгата за регистриране на проверките на контролните органи на Министерство на образованието и науката (МОН);
▫ Дневникът за входяща кореспонденция и класьорът към него се водят от ЗАТС;
▫ Дневникът за изходяща кореспонденция и класьорът към него се водят от ЗАТС;
▫ Книгата за регистриране на даренията и класьорът със свидетелства за даренията към нея се водят отЗАТС;
▫ Летописна книга – води се от главния учител
▫ Книгата за санитарното състояние и класьор към нея се води от медицинския фелдшер
▫ Дневникът за група и подготвителна група за училище се водят от учителите в съответната група
▫ Удостоверението за преместване на дете от подготвителна група за училище
▫ Удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина
▫ Книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст е предназначена за водене на отчет на деца от задължителната училищна възраст в подготвителните групи в детските градини
▫ Материална книга за проведени учебни занимания в детската градина се води от учителите и се заверява от директора

▫ Сведение за организацията на дейността в детската градина (Списък - образец № 2), за текущата учебна година
Чл. 126. ЗАТС стриктно изпълнява изискванията за условия и ред за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация.
Чл. 127. Задължителната документация на детската градина , нейното водене и съхраняване / кой я съхранява, попълване и място на съхранение/ се определя със заповед на директора.
Чл. 128. Необходимата документация за получаване и изразходване на храната, инвентарната книга, книга за заповедите за храна и зачисленото им имущество се води и съхранява от ЗАТС и домакина на детската градина / респективно филиал Пирне /.
Чл. 129. Необходимата документация за служителите на ДГ, заплати, таксова книга, входяща и изходяща информация и др. се съхранява от ЗАТС.
Чл. 130. Необходимите документи за инструктаж по безопасност и хигиена на труда, протоколи и др. се водят от Председателя на групата за безопасни условия на труд в детската градина и се съхраняват в папка класьор.
Чл. 131. Молби за прием на деца в детското заведение се завеждат във входящата кореспонденция при директора на детската градина , а след това се съхраняват от учителите в досиетата на децата в съответната група.
Чл. 132. Учителите водят, попълват и съхраняват дневник на групата, досиета на децата, попълват книгата за храна за присъствията на децата и воденето им на храноден, таксовата книга, материалната книга и др. документи свързани с дейността на поверената им група / деца, имущество /. Носят административна и материална отговорност за коректност на попълнените данни.
Чл. 133. Здравната документация се води и съхранява от медицинския фелдшер


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. & 1. Директорът може да издава заповеди и наредби, с които да регламентира неуредени с този Правилник или с други нормативни актове въпроси.
& 2. Директорът запознава целия личния състав с писмения вид на Правилника срещу подпис. Копия от Правилника се съхраняват на видно място в учителската стая / стая за жената и задължителната документация на детското заведение.
& 3.На вниманието на родителската общност правилника се предоставя чрез страниците на сайта на детската градина и на първата родителска среща за учебната година срещу подпис. Папка с копие от правилника се поставя на видно място пред кабинета на ЗАТС и домакина, където се изплащат такси. На родителите на новопостъпилите деца се предоставя срещу подпис в специална декларация за запознаване с него.
 Този правилник е приет на заседание от Педагогическия съвет на 14.09.2010 год.

Правилникът влиза в сила от 15.09.2010 г. и отменя действащия до тази дата правилник.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД в ЦДГ № 4 “СЛАВЕЙЧЕ “

/ в т.ч. ф-л с.Пирне и ф-л с.Чукарка / гр.АЙТОС

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат онези положения от устройството, дейността и вътрешния ред на ЦДГ № 4, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на нормативни актове от по-висок ранг / Конституция на Р България, Кодекс на труда, Закон за народната просвета, Правилник за прилагане на ЗНП, Закон за защита на личните данни и др. /,и  имат задължителен характер за средното образование, в частност детската градина, или имат нужда от специфично третиране.
Чл. 2. Правилникът е задължителен за целия личен състав на детската градина, децата и родителите в ЦДГ № 4, както и за всички други лица, намиращи се на негова територия.


ГЛАВА ВТОРА - ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ


Раздел І. Трудов договор
Чл. 3. Трудовия договор е съглашение между работник или служител и директора на детската градина по силата, на което работника се задължава да предостави работна сила и да спазва трудова дисциплина. Директорът от своя страна се задължава да му осигури здравословни и безопасни условия на труд и да му заплати трудово възнаграждение.
Чл. 4. Трудов договор се сключва между работника или служителя и директора в писмена форма и се подписва от двете страни в три екземпляра, единият от които остава в папката класьор за заповеди и сключени договори и допълнителни споразумения към трудовите договори, втория за досието на учителя или служителя, а третия се връчва на работника.
Чл. 5. В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на Националния статистически институт
Чл. 6. При сключването на трудовия договор работодателят запознава работника или служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа, и извършва начален и на работното място инструктаж за безопасни условия на труд.
Чл. 7. Документите, които са необходими за сключване на трудовия договор, се определят от министъра на труда и социалната политика .За сключване на трудов договор са необходими:
▫ лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
▫ документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност,   за която лице кандидатства – копие и оригинал
▫ документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето  кандидатства, се изисква притежаването на такъв стаж;
▫ документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
▫ свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
 ▫ удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване /оригинал/.
Чл. 8. Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
▫ мястото на работа;наименование на длъжността и характера на работата;
▫ датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
▫ времетраенето на трудовия договор;
▫ размера на основния и удължения платен годишен отпуск

▫ еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
▫ основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
▫ продължителността на работния ден или седмица.
С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор.
Чл. 9. За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор.

Чл. 10. При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени.
Чл. 11. Трудовият договор може да бъде сключен с различно времетраене:
- за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго.Трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено.;
- като срочен трудов договор: за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго; до завършване на определена работа; за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа;
Чл. 12. Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.
Чл. 13. Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.В договора се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор.В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора със срок за изпитване без предизвестие. Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен до изтичане на срока за изпитване.
Чл. 14. Директорът е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.
Чл. 15. Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в на указаната в договора дата. Ако не го направи , трудовото правоотношение се смята за не възникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до тази дата.

Раздел ІІ. Процедура и методи за подбор на учителските кадри
Чл. 16. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и ППЗНП, където  се определят изискванията за заемане на длъжността "учител",”старши “ учител,”главен “ учител или "пом. възпитател" в детска градина.

Чл. 17. Длъжността "учител",”старши” и “главен” учител в детска градина се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по:

1. специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител";
2. специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител".
Чл. 18. Директорът на детската градина обявява свободните работни места в Бюрото по труда и Дирекция “ОКВСТ” в тридневен срок от овакантяването им.
Чл. 19. Обявата на директора съдържа :
- точно наименование и адрес на детската градина;
- свободната щатна длъжност или длъжността, която ще бъде заета на основание чл. 68, т. 3 от КТ – до завръщане на замествания на работа;
- изискванията за заемане на длъжността , съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност

- изискванията към кандидата, съобразно разпоредбата на чл. 125 от ППЗНП;
- началният и крайният срок за подаване на документите.
Чл. 20. Изисквания към кандидатите:
▫ Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.
▫ Да нямат наложено дисциплинарно наказание “уволнение”, освен ако наказанието е заличено.
▫ През последната година преди подаването на документите за заемане на съответната длъжност да нямат прекратен трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда - при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата.
▫ Да притежават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” или “бакалавър” по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления

Чл. 21. Необходими документи за допускане до кандидатстване за работно място:
▫ Заявление до директора на детската градина с професионални мотиви за заемане на длъжността.
▫ Професионална автобиография.
▫ Копие от диплома за завършено висше образование, от документ за придобита професионална квалификация
▫ Копие от документи свидетелстващи за повишаване на квалификацията на учителя / присъдена ПКС, сертификати и удостоверения от завършени курсове и др./
▫ Копие от трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, доказващ осигурителен стаж.
▫ Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
▫ Свидетелство за съдимост ( в срок на валидност).
▫ Копие от документ за самоличност.
▫ Други документи (ако кандидатът притежава такива):
Чл. 22. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които:
- са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
- са лишени от право да упражняват професията си; - страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с Наредба на Министъра на образованието и науката, съгласувана с Министъра на здравеопазването. Заемане на свободните места:
Чл. 23. Свободните места се заемат чрез:
▫ Подбор по документи, представени от кандидатите за заемане на учителска длъжност
▫ Интервю: до участие в него не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
Чл. 24. Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват за датата, часа на започване и мястото за провеждане на интервюто.
Чл. 25. По време на интервюто кандидатите се оценяват по следните критерии:
▫ компетентност, свързана с организацията и съдържанието на възпитателно-образователната работа в детската градина
▫ компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата на народната просвета;
▫ комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване).
▫ Мотивираност за работа с деца в детска градина.
Раздел ІІІ. Допълнителен труд по трудов договор
Чл. 26. Работникът или служителят може да сключи трудов договор с директора за допълнителен труд в детската градина за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време.
Чл. 27. Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при петдневно изчисляване не може да бъде повече от:
 40 часа седмично

Чл. 28. При изричното им писмено съгласие работниците и служителите могат да работят и повече от 40 часа.

Чл. 29. Директорът води документация за всеки работник или служител, който работи повече от 40 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците и служителите, може да забранява или ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време.
Чл. 30. При полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с КТ.
Чл. 31. Директорът може при необходимост, както и при престой на детската градина, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същата или в друга детска градина, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава.
Чл. 32. Директорът може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответствува на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини в детската градина.
Чл. 33. Когато нуждите на детската градина налагат, директорът може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя.
Раздел ІV. Изменение на трудовото правоотношение
 Чл. 34. Директорът или работникът или служителят не могат да променят едностранно съдържанието на трудовото правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона.
Чл. 35. Не се смята изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в детската градина, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника или служителя.
Чл. 36. Работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.
Изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
Чл. 37. Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време.
Изменение на мястото и характера на работата от работодателя

 

ГЛАВА ТРЕТА - ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел І. Задължения на работодателя - директор
Чл. 38. Директорът на детската градина е работодател и като такъв е страна на индивидуалното трудово правоотношение.
Чл. 39. Директорът на детската градина се характеризира с предоставената му от закона работодателска власт - тя включва различни по вид правомощия:
- Право да определя кадровия състав – тук включва правото на работодателя да съставя щатно разписание, в което се определят видовете длъжности и видове извършвани дейности в детската градина; да наема работници/служители и да прекратява трудовите правоотношения с тях.
- Право да управлява детската градина – вземане на управленски решения, като директорът има право да издава разпореждания на работниците/служителите, които са задължителни за изпълнение, ако са законосъобразни.
- Дисциплинарната власт също е елемент от работодателската власт. Тя е предоставена от закона власт на работодателя да реализира дисциплинарна отговорност.
- Нормотворческа власт на работодателя – да регулира отношенията в детската градина чрез недържавни източници на трудовото право (да разработва и утвърждава различни видове вътрешни актове, например: Вътрешни правила за работна заплата, Правилник за вътрешния трудов ред, Правилник за дейността на детската градина и др.).
Чл. 40. При постъпване на работа на работник или служител директорът е длъжен:
▫ Да го запознае с длъжностната характеристика
▫ Да го запознае с правилниците на детската градина /ПВТР,ПДДГ,ПОЗБУВОТ/

▫ Да извърши начален и на работното място инструктаж за безопасни условия на труд, попълва се книгата за инструктажи и в досието се оставя служебна бележка за проведения инструктаж/
▫ Да го запознае със съдържанието и обема на работа и условията за заплащане на неговия труд

▫ Да го запознае с режима на работата, условия на работно време почивки и отпуски
Раздел ІІ. Задължения на работниците и служителите - учители; помощен и обслужващ персонал
 Чл. 41. Да осъществяват добросъвестно трудовите си задължения съобразно изискванията на законите, Правилника за вътрешния трудов ред в детската градина и актуалните нормативни документи, имащи задължителен характер за средното образование в Република България.
Чл. 42. Да пазят собствеността на детската градина – сгради, машини, съоръжения, уреди, пособия, учебно-технически средства и др., като за нанесените щети да заплащат съгласно действащите законни разпоредби, ако са ги причинили виновно.
Чл. 43. С цел опазване на имуществото на детската градина, то да се завежда с протокол на персонала в съответните групи и кабинети, кухня, пералня и др., срещу подпис=
Чл. 44. Забранено е изнасянето от детската градина на служебно имущество / документация, хигиенни материали, играчки, хранителни продукти и др./. Ако това се налага служебно, да се уведоми директора и да се поиска разрешение от него.
Чл. 45. Да поддържат ред на работното си място и предават на сменящите ги колеги в изправно и чисто състояние. В края на работния ден помещенията да се оставят в подреден и хигиеничен вид.
Чл. 46. Хигиената в двора на детската градина / включително и вътрешния двор до музикалния салон/ да се поддържа ежедневно на високо равнище от помощния персонал, перача и работник-поддръжка ремонт.
Чл.47 Ежедневен контрол за поддържането на хигиената в сградата и дворните пространства да се осъществява под контрола на медицинския фелдшер на детската градина.
Чл. 48. Да се установяват взаимоотношения на уважение и сътрудничество с директор, колеги, родителска и друга общественост за издигане авторитета на детската градина.
Чл. 49. Всеки член на колегията не може да нарушава правата на децата, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.
Чл. 50. Не се разрешава на учителите да ползват мобилен телефон по време на смяната им, при изпълнение на пряката им образователно-възпитателна работа с поверените им деца. Допустимо е включването и ползването им само при необходимост за опазване здравето и живота им.
Чл. 51. Телефона в детската градина да се използва единствено служебно при необходимост и при строго спазване на лимита, определен от директора и Кмета на Община Айтос. Лични разговори се разрешават само при спешни случаи и то срещу заплащане на разговора за служебен телефон. Над лимитните разговори се заплащат с лични средства от тези служители, които имат свободен достъп до телефона / домакин, ЗАТС /.
Чл. 52. За опазване на здравето и живота на децата да се спазват всички изисквания за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в правилниците на детската градина, изискванията за безопасност, хигиена и противопожарна защита на Министерството на вътрешните работи /МВР/, Гражданска защита и др. институции.
Чл. 53. При бедствени и аварийни случаи, и здравословни проблеми на деца и персонал, да се реагира адекватно : да се съобщи на директора и медицинския фелдшер, а при тяхно отсъствие на съответните институции, които да окажат помощ. При необходимост да се окаже на пострадалия /пострадалите/ първа долекарска помощ.
 Чл. 54. Да сигнализират своевременно за неритмично снабдяване с хранителни продукти и хигиенни материали, за необходимост от ремонт на машини, съоръжения, хидроизолация и др., относно отстраняването на нередностите. Записването на възникналите проблеми да става в определена за целта тетрадка, намираща се в кабинета на ЗАТС.
Чл. 55. Стриктно да се спазва трудовата дисциплина относно начало и край на работното време, начало и край на обедна и друга почивки. Закъснения, преждевременно напускане на работното място да става единствено след предварително разрешение на директора и записване в “Тетрадка за движение на персонала”.
Чл. 56. При ползване на отпуск за временна нетрудоспособност /болнични/, служителите да информират директора в деня на извършения преглед от лекаря и до 7.30 ч на деня, начален за ползването му. Ако болничния е издаден през втората половина на работния ден, задължително служителя да уведоми лично или по телефона директора, а при отсъствие на директора, оторизирания от него временно изпълняващ длъжността, с цел осигуряване на другия ден на заместник, който да се грижи за здравето и живота на децата.
Чл. 57. При отсъствие на непедагогически персонал, колегите приемат служебните му задължения във връзка с хигиенизиране на групи, коридори, кабинети, площадки и др.
Чл. 58. Синдикални, общи и педагогически съвети и съвещания се провеждат след работно време с начален час 17 ч.
Чл. 59. Не се допуска промяна на смяна и група без знание и разрешение на директора.
Чл. 60. Недопустимо е:
1. Събирането на учители и друг персонал на едно място и оставянето на децата без надзор и сами в двора, групи, кабинети, салони, детски площадки, градинки и детската градина

 2. Влизането на външни лица в детската градина и двора без знанието на директора.  През деня да се осигурява пропускателен режим за родители и деца, като наблюдението се осъществява от пом.възпитателите, които отговарят за заключване на вратите на сградата за съответните групови входове и изходи.

   3. Четенето на вестници, списания и др. с тематика извън сферата на образованието

4. Пазаруване в работно време и последващо внасяне в детската градина на хранителни    продукти, хигиенни материали и други за лично ползване.
5. Слушане на радио,гледане на телевизия извън сферата на образованието
6. Изнасяне и разпространение на информация от детската градина през родители и друга общественост с цел уронване доброто име на директора, колеги и градината като цяло.
7. Насърчаване с преки действия или бездействия на мероприятия и дейности, нарушаващи установения в детската градина чрез настоящия правилник, правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд и актуалните нормативни документи със задължителен характер за средното образование, ред.
8. Политическата дейност на територията на детската градина.
9. Извеждането на деца /индивидуално или групово/ извън детската градина без уведомяване и разрешение от директора, а при негово отсъствие от неговия заместник.
Чл. 61. Учителят е длъжен да:
▫ изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с наредба на министъра на образованието и науката
▫ изпълнява задълженията си, определени в Кодекса на труда, в нормативните актове в системата на народната просвета и в длъжностната си характеристика
▫ изпълнява решенията на педагогическия съвет,както и препоръките на контролните органи на регионалния инспекторат по образованието и на МОН
▫ опазва живота и здравето на децата по време на възпитателно-образователния процес и на други дейности,организирани от него или детската градина
▫ повишава професионалната си квалификация
▫ опазва материалната, учебна и игрова база в детската градина. Изисква същото и от децата и възстановява нанесените виновно щети
▫ не споделя с родителите, гражданите и децата разискванията на Педагогическия съвет и други служебни съвещания.
▫ след изтичане на преподавателската заетост, участва в останалите задължителни за учителите форми – педагогически съвет и съвещание, родителска среща, методическа сбирка, консултация с родител или директор, индивидуална работа с дете и други конкретни задачи, възложени от работодателя, като изпълват осемчасовия си работен ден за подготовка и самоподготовка на бъдещата си възпитателно-образователна работа
▫ присъства на всички заседания на Педагогическия съвет, да взема участие при обсъждането на въпросите от дневния ред и приемане на решения;
▫ да приеме сливане на групи, както и промяна на групата и смяната. При отсъствие на учител / временно нетрудоспособен, отпуск и др. причини/, и невъзможност да се осигури заместник работи по изготвен от директора график.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
Раздел І. Редовно работно време
Чл. 62. Работно е времето, през което работника или служителя е длъжен да работи в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение. Работното време е елемент от съдържанието на трудовото правоотношение-то създава задължение за работника или служителя относно продължителността на работното време, разпределението на труда и други. Той е съществуващо задължение на работника или служителя към работодателя.

чл.63. Работното време, като елемент от трудовото правоотношение съдържа задължение към работодателя да осигури нормални условия на труд, за да се насити работното време с труд. Работното време е част от договорното съдържание на трудовото правоотношение, ако страните са уговорили нещо различно.
Директор / 7.30 – 15,30 ч./, Приемно време: всеки ден от 9 до 12 ч.
Учител на 8 – часов работен ден, от които 6 ч. норма за преподавателска заетост. В рамките на установеното работно време / 8 часов работен ден / учителите са длъжни да бъдат в детската градина за изпълнение на нормата преподавателска заетост, за участие в педагогически съвети, родителски срещи, методически сбирки, възпитателна дейност, консултации с родители и директор, попълване на дневник и материална книга, както и за изпълнения на други нареждания на директора. В пряка възпитателно-образователна работа с децата работи на смени – 30 ч. седмично:: първа / 7.30 – 13.30 ч./ , втора /12 – 18 ч/.
 помощник-възпитател / 6.00-14.00 ч. и от 10.00 – 18.00 ч/
завеждащ административна служба / ЗАС от 7.30 – 15,30 ч./ в таксово време / 7.15 – 12.00 и от 13.15 – 18.00  ч./
 медицински фелдшер / 8.00 – 16.00 / готвач / 6,30 – 15 ч./
 перачка/ 8,00 – 16.00 ч./

 огняр – в зависимост от сезона

                Раздел ІІ. Почивки

Чл.64. Почивката осигурява време за кроткотраен отдих и възстановяване на работната сила на работници и служители.

Чл. 65. За служителите и работниците работната седмица е с продължителност 40 часа, като работният ден е с продължителност 8 часа с прекъсване за почивка от 15 минути съгласно КТД. Почивките се използват на територията на детската градина.

Чл. 66. Обедната почивка за персонала е както следва:

За учители – от 10.30 до 10.45
за помощник-възпитателите и перачка - от 13.30 ч до 13.45 ч.
за ЗАТС от 12.30 до 12.45 ч

Чл.67. По време на 15 мин. почивка на учителите за децата се грижат пом. възпитателите.

 Раздел ІІІ. Отпуски

Чл. 68. Правото на отпуск е конституционно право на работника или служителя-чл. 48, ал. 5 от Конституцията, чл. 155-178 от КТ. Правото на отпуск е период от време, през което работника или служителя е освободен от задължението си да изпълнява трудовата си функция.  
Чл. 69. Работещите в детската градина имат право на отпуск съгласно Наредба за работното време, почивките и отпуските приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.1987 г. с всички допълнения и изменения до момента .
Чл. 70. Видовете отпуски в детската градина са:
­ Според критерия на плащане :  платени-работника и служителя получават заплащане, което се съизмерява с трудовото му възнаграждение

- платен годишен отпуск или по осигурително правоотношение - временна неработоспособност, майчинство;

 - неплатени-няма плащане, но се запазва трудовото правоотношение и в определени случаи се зачита за трудов стаж./тридесет работни дни съгласно КТ/
 Ред за ползване на платен годишен отпуск:
Чл. 71. На основание чл. 161 от КТ всяко лице от персонала може да ползва платен или неплатен служебен или творчески отпуск по споразумение между страните по трудовия договор.

Чл. 72. Платен годишен отпуск трябва да бъде поискан от работника или служителя чрез едностранно писмено волеизявление, отправено до директора в едноседмичен срок преди предполагаемата дата на ползване.
Чл. 73. Разрешаването на отпуск се извършва чрез писмено волеизявление на директора, оформено като заповед. Той сам преценява дали да разреши отпуска и е свободен в преценката си. Издава заповед с размера на отпуска, правно основание, начален момент.
Чл. 74. Директорът няма право на преценка ако:
▫ Отпуска е въз основа на акт на здравен орган

▫ Отпуска е с точно определено време за ползване / майчинство/

Чл. 75. Ползването на платения годишен отпуск става наведнъж или на части в рамките на една календарна година, от които най-малко половината наведнъж, като това не пречи на възпитателно-образователния процес или на дейността в детската градина.
Чл. 76. Допустимо е отлагане на платения годишен отпуск от работодателя когато важни производствени причини налагат това. Възможно е обаче отлагане на ползване на отпуска и по искане на работника или служителя, но със съгласието на работодателя,но не повече от10 дни.
Чл. 77. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.

Чл. 78. При постъпване на работа за първи път учителят, служителят или работникът може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.
Чл. 79. За работа във вредни за здравето условия или за работа при специфични условия служителите и работниците имат право на допълнителен платен годишен отпуск от 8 работни съгласно КТ

Чл. 80. Учителите, които са постъпили на работа след започване на учебната година и до ваканцията нямат 8 месеца трудов стаж, ползуват за същата година платен отпуск по 4 работни дни за всеки прослужен месец.
 Чл. 81. Служител или работник, който продължава образованието си без откъсване от работа, със съгласието на работодателя, изразено писмено, има право на платен и неплатен отпуск за обучението си в съответствие с чл. 169, ал. 1, чл. 170, чл. 171а от КТ.
Чл. 82. Когато съгласието на работодателя за продължаване на обучението не е дадено, служителят или работникът има право на неплатен отпуск в размерите по чл. 170, ал. 1, намален наполовина, който се признава за трудов стаж.
Чл. 83. Директорът има право да предостави платения годишен отпуск без съгласието на преподавателя, служителя или работника по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички, както и в случаите, когато лицето след покана от страна на работодателя не е поискало отпуската си до края на календарната година, за която се полага.
Чл. 84. По свое решение работодателят може да пусне в платен или неплатен отпуск учителите по време на ваканции и намаляване на броя на децата в условията на смесени групи като за това ползващият отпуската трябва да бъде уведомен писмено.
Чл. 85. На служителите и работниците, които изповядват вероизповедания, различни от източноправославното, работодателят е длъжен да предоставя по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 154 от КТ.
Чл. 86. За времето на ползване на всички видове платен отпуск работодателят изплаща възнаграждение, определено по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.
Чл. 87. Работодателят може да разрешава неплатен отпуск, независимо дали е ползван платеният годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия стаж, като неплатеният отпуск до 30 работни дни се признава за трудов стаж.
Чл. 88. Прекъсване на ползването и отлагане на ползване на платения годишен отпуск става по ред и начин, регламентирани в чл. 175 и 176 от КТ.
ГЛАВА ПЕТА - ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

Чл.89. Трудовата дисциплина обхваща всички задължения на работника или служителя.  Законодателя е установил две основни задължения на работника:
- задължение за изпълняване на трудовата функция.
- задължение за спазване на трудова дисциплина.
Трудовата функция показва какво работника или служителя трябва да върши, а трудовата дисциплина показва как трябва да се изпълнява трудовата функция, какви са изискванията установени за работника относно неговата добросъвестност.
Чл. 90. Директорът има правен интерес работника или служителя да изпълнява трудовите си задължения така както те са договорени. За целта задълженията на работника се конкретизират чрез издадените правилници на ЦДГ № 4 / за вътрешния ред, за дейността на детската градина, за безопасни условия на възпитание, обучение и труд/.
Чл. 91. Директора упражнява два метода за въздействие върху поведението на работника или служителя с цел изпълнение на трудовите му задължения:
▫ Метод на убеждение-използване на материални и морални стимули, които се дават от директора на работника тогава когато неговото изпълнение съответства на изискуемото
▫ Метод на правна принуда-възможност на директора да упражни дисциплинарната си власт

Чл. 92. Дисциплинарната отговорност е задължение на работника да я понесе поради виновно неизпълнение на задълженията по трудовото правоотношение.

Чл. 93. Дисциплинарните наказания са законово определени и са изчерпателно изброени в чл. 188 на КТ, както и не могат да се сменят  или да се установяват други наказания. Наказанията прилагани в ЦДГ № 4 са:
▫ Забележка / морален укор, който директорът изказва на работника. Изтърпяването на наказанието става с факта на прилагането. Правните последици са създаване на състояние на наказаност/ .
▫ Предупреждение за уволнение / по-силен укор /.
▫ Дисциплинарно уволнение / наказанието се свързва с прекратяване на трудовите правоотношения/.
Чл. 94.Субект на дисциплинарната власт е директора, носител на тази власт по силата на трудовото правоотношение.
Чл. 95. Дисциплинарното производство включва поредица от правни действия на субекта на дисциплинарна власт, за да наложи дисциплинарно наказание:  - установяване на нарушението трябва да се извърши от директора / той трябва да узнае за него/ с всички допустими средства / свидетелства /

- право да се упражни дисциплинарна власт е в 2-месечен срок от откриването или установяването на нарушението

- срока е преклузивен / срок, в който задължително трябва да се упражни субективното право/. Започва да тече от деня на възникване на субективното право и пропускането му погасява материалното право на директора да наложи дисциплинарно наказание. Закона предвижда 1г. срок от датата на извършване на нарушението.

- Директорът изслушва работника и приема писмените му обяснения за да се запознае с обстоятелствата и фактите по извършеното нарушение. Това е и възможност , средство за защита на работника или служителя. Той може да посочи факти или обстоятелства, които изключват дисциплинарна отговорност или имат значение за преценка на наказанието.
- Работника не е длъжен да даде обяснение и да бъде изслушан. Изпълнението на задължението на директора се доказва с всички доказателствени средства / свидетели, документи, протоколи и др. /.
- Директорът събира и оценява посочените доказателства от работника или служителя или станалите му известни при откриване на нарушение.
- Директорът взема решение дали да наложи или не дисциплинарно наказание.
- При определяне вида на наказанието директора изхожда от критериите, определени в чл. 289 на КТ:
- Тежестта на извършеното нарушение се определя от степента на неизпълнение на задължението / Размера на нарушението, продължителността, многократност, повторяемост на деянието, дали деянието е вредоносно или не, да се отчете формата на вината/.

- След избирането на вида се отива към издаване на заповед за дисциплинарно наказание-волеизявление в писмена форма (за действителност). В заповедта се описва нарушението с неговите обективни и субективни признаци /начин на извършване, вид на нарушението, правното основание за налагането му/.
- Връчване на заповедта на работника или служителя срещу подпис. Това е задължение на директора и се изпълнява било като работника се подпише, че е получил заповедта, било с писмо с обратна разписка. От момента на връчването (респективно узнаването) на работника то произвежда правни последици
- При налагане на дисциплинарните наказания забележка или предупреждение за уволнение работника се намира в състояние на наказаност (от значение е при определяне поведението

му). Това състояние трае до заличаването му. По право давността е в едногодишен срок от налагането му, действа при всички наказания, включително и уволнение.
- Директорът може предсрочно да премахне последиците от наказанието преди изтичане на една година с мотивирана писмена заповед.

Чл. 96. При дисциплинарно уволнение последиците за наказания са в 2 направления:
- Прекратява се трудово правоотношение;
- За работника се поражда задължение за обезщетение по чл. 21, ал. 2. Размера е в зависимост дали се прекратява:
▫ Трудово правоотношение за неопределен срок-дължимото обезщетение е в размер брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестие.
▫ Трудово правоотношение за определен срок-работника или служителя трябва да компенсира действителните вреди на работодателя за времето, през което длъжността е останала свободна, но до срока на договора.
▫ Другата неблагоприятна последица е на плоскостта на осигурителното правоотношение-получаване на минимален размер на обезщетение за оставане без работа.

ГЛАВА ШЕСТА - ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 97. Имуществената отговорност на работника се състои в задължението му да обезщети вредите, които е причинил на ЦДГ № 4 при или по повод изпълнението на неговите задължения.

Чл. 98. Имуществената отговорност на работодателя, на преподавателите, служителите и работниците се определя по ред, регламентиран в трудовото законодателство.
Чл. 99. Видове имуществена отговорност според формата на вината са: - Ограничена имуществена отговорност / ако работника действа небрежно отговаря в ограничен размер /
-Пълна имуществена отговорност / ако работника е действал умишлено. При нея работника или служителя дължи възстановяване на причинените загуби в пълен размер /. Осъществяването на пълната отговорност се извършва по съдебен ред.
Чл. 100. За ограничената имуществена отговорност в детската градина се осъществява извън съдебно рекламационно производство за доброволно осъществяване на ограничена имуществена отговорност. След като се констатира вредата и определи вида на имуществената отговорност, като ограничена директорът издава заповед, в която определя основанието и размера на отговорността / заповед за удръжки и по своя характер е изявление на работодателя за прихващане на насрещни вземания - обезщетение срещу трудово възнаграждение). Правото на работодателя да издаде такава заповед е само в едномесечен срок от откриване на вредата, но не по-късно от една година от причиняването й. При отчетническа отговорност срока е 3 месечен за откриване, 5 годишен за причиняването.
Чл. 101 При издадена в срок заповед, тя се връчва на работника и за него тече едномесечен срок, в който да реши какво поведение да избере:
▫ Работника в рамките на срока може да оспори основанието или размера на отговорността в писмена форма и то да стигне до директора

▫ Работника да бездейства в този срок - счита, че няма защо да оспорва основанието и размера, и че носи такава отговорност. В този случай след едномесечния срок за работодателя възниква право на удръжки от трудовото възнаграждение. Ако обаче трудовото правоотношение се прекрати преди компенсиране на вредите законодателя придава на заповедта за удръжки изпълнително основание по смисъла на ГПК и само въз основа на заповедта се издава изпълнителен лист.
Раздел ІІ. Други видове обезщетения
Обезщетение при недопускане на работа
Чл. 102. При незаконно недопускане на работник или служител, с когото е създадено трудово правоотношение по реда на глава пета, да постъпи на работа работодателят и виновните длъжностни лица дължат солидарно на работника или служителя брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност от деня на явяването, за да постъпи на работа, до неговото действително допускане на работа.
Обезщетение при временно отстраняване от работа
Обезщетение при командировка

Чл. 103. При командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет.
Обезщетение при трудоустрояване
 Чл. 104. Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за не спазения срок на предизвестието.
Чл. 105. Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за не пазения срок на предизвестие.
Чл. 106. Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие. При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие дължи на ЦДГ № 4 обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.
Чл. 107. При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение. Това се прилага и когато работникът или служителят бъде уволнен по чл. 330, ал. 1 от КТ поради осъждане за престъпление, което съставлява и нарушение на трудовите задължения.
Обезщетение при уволнение на други основания
Чл. 108. При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни работникът или служителят има право на обезщетение от директора. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.
Чл. 109. При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание.
Чл. 110. При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.
Обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск
Чл. 111. При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползувания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. Обезщетението се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.
 Обезщетения при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител
Чл. 112. При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Когато през времето работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите. Това право има и работникът или служителят, който незаконно е бил преместен на друга по-нископлатена работа.
Чл. 113. Когато незаконно уволнен работник или служител бъде възстановен на работа и след явяването му в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.
Чл. 114. Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради:
1. Не издаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение;
2. Вписване на неверни данни в издадените документи.
3.Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено. Обезщетението обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и не имуществените. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника или служителя.

ГЛАВА СЕДМА - ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 115. Отношенията по придобиване и повишаване на професионална квалификация са извън трудови, но тясно свързани с тях, тъй като квалификацията е с оглед наемане на работна сила. Чл. 116. Детската градина създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка,като колективната квалификация се осъществява по план изготвен от главния учител.
Чл. 117. Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите се осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят съществуващите държавни образователни изисквания.

ГЛАВА ОСМА - ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 118. Редът за изплащане на трудово възнаграждение обхваща два основни момента – място/ по банков път в пари - безкасово с превод по банкова сметка със съгласието на работника или служителя/ и със срок за плащане / в началото на следващия работен месец /.
Чл. 119. Работна заплата в детската градина е минимална /определя се от МС за най-ниско квалифициран труд, положен при нормални условия/ и основна /трудово възнаграждение, което се дължи от работодателя за изпълнение на договорена трудова функция при нормална продължителност на работното време и нормални условия на труд. Размера й се определя за един месец при пълна заетост през него/.
Чл. 120. Допълнителни трудови възнаграждения се заплащат за

- за продължителност на работата/ процент върху основното трудово възнаграждение за всяка прослужена година трудов стаж. Минималния размер е 1 % за всяка година трудов стаж

- за по-висока лична квалификация-ПКС

 Чл. 121. В детската градина са изготвени вътрешни правила за работната заплата на работниците и служителите

ГЛАВА ДЕВЕТА - БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 122. Безопасните и здравословни условия са с различно съдържание, но са взаимо допълващи се. В детската градина се осигуряват във всеки момент от действието на трудовото правоотношение. Те са:
▫ Безопасни условия на труд - условия, които запазват физическата цялост и живот на работника и служителя.
▫ Здравословни условия на труд - отстраняване на вредностите от трудовата среда

Чл. 123. Орган по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в детската градина е групата по условията на труда / ГУТ /, предвид това, че в ЦДГ № 4 работят по-малко от 50 работника. В групата има един представител на работниците и директора. Те разработват програми за обучение на здравословни и безопасни условия и проверяват спазването им от работниците и служителите. ГУТ се избира на общо събрание.
Чл. 124. Правилата за безопасни и здравословни условия на труд в детската градина според обхвата са единни и отраслови. Единните правила имат приложение за всички работници и служители независимо от вида на изпълняваната от тях работа

ГЛАВА ДЕСЕТА - СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 125. Отношенията по социално-битово обслужване са отношения извън възнаграждението на работна сила, тоест те се разглеждат като отношения, непосредствено свързани с трудовите.
Чл. 126. Социално-битово и културно обслужване включва:
▫ Предоставяне на работно облекло-предоставя се с цел запазване здравето на работника;

Чл. 127. Предвид това, че в детската градина работят над 20 жени е обособена стая за жената / учителска стая за провеждане на почивките /.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Общи основания за прекратяване на трудовия договор
Чл. 128. Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
- по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;

 - когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1 от КТ;
- с изтичане на уговорения срок;
- със завършване на определената работа;
- със завръщане на замествания на работа;
- при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако в ЦДГ № 4 има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;
- със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му;
- със смъртта на работника или служителя;
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
Чл. 129. Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до директора на детската градина.
Чл. 130. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
 Чл. 131. За домакина и ЗАТС, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок по ал. 2, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието.
Чл. 132. Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичането на срока му със съгласието на работодателя.
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие

Чл.133. Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
- не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;
- директорът забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;
- директорът промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;
- преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;
- продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;
- работи като заместник на отсъствуващ работник или служител и премине на друга работа за неопределено време;
- е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;
- постъпва на държавна служба.
Чл. 134. Директорът може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 от КТ в следните случаи:
- при закриване на детската градина;
- при закриване на част от детската градина или съкращаване на щата;
- при намаляване на обема на работата;
- при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
- при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
- когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
- когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
- при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 65-годишна възраст;
- при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
- при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Право на подбор
Чл. 135. При закриване на част от детската градина, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, директорът има право на подбор и може в интерес на работата в детската градина да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.
Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие
Чл. 136. Директорът може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.
 - работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;
- работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;
- работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12 от КТ / да уведоми директора за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й за него възникне някое от основанията за недопустимост по чл. 107а, ал. 1 от КТ/;
Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
Закрила при уволнение
Чл. 137. Директорът може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
- работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;
- трудоустроен работник или служител и работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването. В тези случаи преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.;
- работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;

- директорът може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация;
-когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.
-Бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8, 9 и 12 от КТ, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 от КТ. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.
- Работничка или служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ.
Прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд
 Чл. 138. Трудовият договор се прекратява писмено:
- при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието;
- при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието;
- при прекратяване без предизвестие - от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА – ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ І. СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЛИЧНИТЕ ТРУДОВИ ДОСИЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 139. Лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни е всяка информация за физическото лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Всеки администратор на лични данни има право да ги обработва само когато те са получени законосъобразно; събрани са за определени в закон цели и се използват само за изпълнението им; точни и актуални са и съответстват по обхват на целите, за които се обработват, и се съхраняват по начин, който позволява идентифициране на физическите лица само за период, не по-дълъг от необходимия, съгласно целите, за които се обработват. Администраторът има право да обработва личните данни на физическото лице с негово съгласие, освен с изключенията, предвидени със закон. Съгласието трябва да бъде свободно изразено и да е недвусмислено.
Чл. 140. Законът предвижда три изключения, при които не се изисква съгласието на физическото лице :
- когато се отнася до лични данни, събрани и обработвани по силата на задължение по закон;
- когато обработването на лични данни се извършва само за нуждите на научни изследвания или на статистиката и данните са анонимни;
- когато са във връзка със защита на живота или здравето на съответното физическо лице или на друго лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки за това.
 действия, и да им дава оценка.
 Чл. 141. Информацията, която се събира и обработва за всеки служител на детската градина, следва да бъде официална, точна, стандартизирана, аналитична, да го характеризира многостранно и в развитие, да е достъпна, в разбираем вид, да е организирана за лесна и оперативна работа.
Комплектоване на лично трудово досие на служител
Чл.142. Началният момент, от който започва комплектоването на индивидуалното трудово досие, е сключването на новия трудов договор. В процеса на създаването на досието част от първоначалните документи се представят от служителя на директора, а другата част се изготвят и включват в него от страна на завеждащ административната служба / ЗАТС /.
Чл. 143. Документите, които всеки постъпващ на работа представя за целта, са две групи: задължителни по закон и допълнителни.
Чл. 144. Задължителните документи за сключване на трудов договор - лична карта ; - документ за придобито образование, специалност, квалификация, и когато се изискват за длъжността документи за допълнителна квалификация, правоспособност, научно звание, специализация и други. От тези документи в трудовото досие се съхраняват копия, заверени “вярно с оригинала” от служителя, който ги е приел ;
- документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудова дейност по трудов договор повече от 3 месеца - оригинал; - свидетелство за съдимост

- трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж. В много случаи за заемането на длъжността се изисква притежаването на определен стаж.
Чл. 145. Допълнителни документи и особено ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт:
● заявление за постъпване на работа” или “мотивационно писмо”, което се завежда под входящ номер и дата на подаване. В резолюцията на директора се конкретизират първоначално важни елементи на бъдещия трудов договор

 ● автобиографична справка
 ● формуляр за кандидатстване за работа с актуална снимка, който включва:
- постоянен и временен адрес и актуален телефон за връзка - при необходимост от контакт в извънработно време;
- завършени учебни заведения преди последната образователна степен;
- допълнителни професионални квалификации и специализации;
- ползвани чужди езици - като посоченото ниво на ползване трябва да може да се удостовери със съответен документ (сертификат) за завършена определена степен; - мотиви за кандидатстване, в случай че не е представено мотивационно писмо46В края на формуляра е записан текст, че лицето дава съгласие директорът и ЗАТС като администратори на лични данни да събират, съхраняват и обработват негови лични данни и са уведомени, че ще ги използва за нуждите на дейността си и ще ги обработват и съхраняват в електронен и писмен вид съгласно Закона за защита на личните данни.
Чл. 146. Попълване на новото трудово досие с документите, изготвени от ЗАТС: - индивидуалният трудов договор, сключен между страните и определящ пълната съвкупност от правата и задълженията им в трудовоправното отношение

- оригиналите на справките за приетите уведомления се съхраняват в отделни класьори, подредени по дати.

- длъжностната характеристика - неразделна част от трудовия договор с декларация на служителя, в която писмено декларира, че е запознат с длъжностната си характеристика и е съгласен с нейното съдържание

- декларация, че се е запознал с вътрешните правила на работодателя, касаещи общия трудов ред, пропускателния режим, противопожарната безопасност, инструкциите за безопасност на труда, етичен кодекс, колективен трудов договор и други, които се отнасят за целия персонал.
- трудова книжка или копие от нея. Когато работникът постъпва за първи път на работа той удостоверява това с декларация и в детската градина му се издава трудова книжка

-допълнителни споразумения. Изменението на първоначално уговорените клаузи в трудовия договор може да стане винаги, когато се постигне съгласие между страните. Изменението става по реда на чл. 119 от Кодекса на труда с допълнително споразумение.

 - заповеди за награди, когато са индивидуални - копие от самата заповед или извлечение от общ списък на наградени служители
- заповеди за дисциплинарни наказания;
- заявленията, свързани с ползването, прекъсването или отлагането на всички видове отпуски;
- документите, които дават право за ползване на отпуск
- документите, удостоверяващи основанията за различните видове отпуски - уверения от учебни заведения за отпуск за обучение, удостоверения за даване на кръв, встъпване в брак и за изпълнение на други граждански и обществени задължения.

- договори за повишаване на квалификацията или преквалификация на служителите без откъсване от работа
- атестационната карта/във връзка с кариерното развитие/
- заповед за прекратяване на трудовото правоотношение. Важно е в самата заповед да има запис, че служителят е получил трудовата си книжка. Когато основанието за прекратяване на трудовия договор е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, в досието на служителя се пазят и копия на изготвените документи за пенсиониране - УП 1 и УП 2.
Съхраняване и архивиране на документи
Чл. 161. Завеждащ административна служба отговаря за документалният фонд на детската градина т.е. за цялата съвкупност от документи, които се събират, издават и съхраняват. Те са ценни и не ценни, явни и поверителни, с удостоверителен характер, които не се изменят, и такива, с които оперативно се работи и търпят промяна през определени периоди от време и т.н. Те са на различни носители - на хартия, на дискета, в компютърна система или на магнитен диск. ЗАС ги съхранява организирани в различни форми - досиета, картотеки, фондове и др. Подрежда ги в едно или в различни помещения. Създава такава организация на подреждане и съхраняване на целия документален фонд, която да позволява лесно и бързо боравене с него, дори когато пряко ЗАС отсъства.
Чл. 147. Документите, които възникват в течение на календарната година или учебна година, се групират в дела. Заглавията на папките в делата трябва да са конкретни - например “Заповеди”, “Изходящи писма”, “Входящи писма” и т.н.
 Чл. 148. Определят се точно сроковете за съхраняване на отделните документи, отчитайки характера на информацията, която те носят, и възможността тя да бъде потребна и в бъдещи периоди и спазвайки законоустановените срокове.

Чл. 149. В работата си администраторът на лични данни / директор, ЗАС, учител / осигурява спазването на изискванията на чл. 2, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, а именно личните данни:
- да се обработват законосъобразно и добросъвестно;
- да се събират за конкретни, точно определени от и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;

- да бъдат съотносими, свързани със и не надхвърлящи целите, за които се обработват;

 - да бъдат точни и при необходимост да се актуализират;
- да се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални на целите, за които се обработват;
- да се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват;

Чл. 150. Директорът е администратор на лични данни и има следните права и задължения:
- определя политиката за защита на личните данни в организацията;

 - осигурява организацията по водене на регистрите съгласно предвидените мерки за гарантиране на адекватна защита;
- определя конкретните мерки за защита и контрол на достъпа съобразно спецификата на водените регистри;
- утвърждава вътрешните правила за защита на регистрите;
- периодично информира персонала по въпросите на защитата на личните данни;

- осъществява контрол по спазване на изискванията за защита на регистрите;

- поддържа връзка с Комисията за защита на личните данни относно предприетите мерки и средства за защита на регистрите и подадените заявления за предоставяне на лични данни;
- оказва съдействие при осъществяване на контролните функции на комисията; - подпомага установяването на обстоятелства, свързани с нарушаване на защитата на регистрите;
- определя правата на потребителите във връзка с регистрите и програмно-техническите ресурси за тяхната обработка.
Чл. 151. Вътрешните правила за защита на регистрите  включват:
- определяне на нива на чувствителност за обработваните лични данни и препоръчителен вид на носителя на данните за трайно съхраняване (хартиен, електронен, технически); - определяне на лицата, които отговарят за обработката на лични данни, техните права и задължения;
- списък от задължителни и препоръчителни мерки за осигуряване на необходимото ниво на защита на личните данни съобразено вида и чувствителността на данните;
- спецификация на техническите ресурси, прилагани за обработка на личните данни;
- организационна процедура за обработване на личните данни, включваща време, място и ред при обработване, като чрез регистрация на всички извършени действия с регистрите в компютърната среда е препоръчително да се създава системен файл-дневник, достъпен само за системния администратор и лицето по защита на личните данни; - мероприятия за защита на техническите и информационните ресурси при аварии, произшествия и бедствия (пожар, наводнение и др.);
- средства за предотвратяване на умишлено повреждане или нерегламентиран достъп до личните данни;
- ред за съхраняване и унищожаване на информационни носители;
- правила за провеждане на редовна профилактика на компютърните и комуникационните средства

Чл. 152. Директорът провежда периодичен контрол за спазване на изискванията по защита на данните и при открити нередности взема мерки за тяхното отстраняване.
Чл. 153. Директорът осигурява контролиран достъп на служителите при обработване на лични данни.
Чл. 154. Мерките за защита, класифицирани при начално ниво, се предприемат за всички регистри с лични данни, обработвани само на хартиен носител.
 Чл. 155. "Лице по защита на личните данни" е физическо или юридическо лице, притежаващо необходимата компетентност, което е упълномощено или назначено от администратора със съответен писмен акт, в който са уредени правата и задълженията му във връзка с осигуряване на минимално необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни при тяхното обработване. В случая , в детската градина за защита на личните данни на служителите тези лица са ЗАС, за здравните досиета на служителите и децата – медицинския фелдшер, за децата и техните родители – ЗАТС и учителите.
Чл. 156. Директорът приема правила за сигурност, които са задължителни за служителите, оторизирани с достъп до регистри с лични данни.
Изготвените правила за сигурност при начално ниво на защита включват: - подробно описание на регистрите / лични досиета на служителите, ведомости за трудови възнаграждения, дневник на градинска група, здравни досиета на служители и деца и др./
- мерки за гарантиране на нивото на сигурност: оторизиран е достъпа на ЗАТС и счетоводител само до данни и ресурси, необходими за изпълнение на техните задължения; заключване на помещенията на ЗАТС

права и задължения на служителите;
- Процедурата за докладване и управление на инциденти по задължение включва регистриране на инцидента, времето на установяването му, лицето, което го докладва, лицето, на което е бил докладван, последствията от него и мерките за отстраняването му.
Чл. 157. Директорът има право да актуализира правилата при промяна в регистрите или в техния начин на организация.
 Чл. 158. ЗАТС заключва шкафовете с документи, включващи лични данни на служителите.
Чл. 159. Предоставянето, промяната или прекратяването на оторизиран достъп до регистри в съответствие с критериите, приети от директорът, се извършва единствено от оторизираните служители.
Чл. 160. Информацията, която се съдържа в регистрите, е идентифицирана, инвентаризирана и съхранявана на място с ограничен достъп само за ЗАТС.
Чл. 161. Унищожаването на регистрите от тези помещения се извършва само от директора или изрично упълномощено от него лице.
 Чл. 162. ЗАТС носи отговорност за законосъобразното прилагане на процедурите за създаване на архивни копия и за възстановяване на данни.
Чл. 163. Създаването, утвърждаването, актуализирането и сдаването на документи се осъществява по условия и ред определени от Наредба № 4 / 2003г. за документите в системата на Народната просвета. Приемането, отчитането и унищожаването на документи с фабрична номерация се осъществява по ред определен от същата наредба.
Чл.164. Всички изработени печати и щемпели на детската градина се водят на отчет в инвентаризационния й опис. Директорът ги съхранява и полага, както и документите, които се подпечатват с тях. Печатите се полагат върху документите след подпис на директора при спазване на ЗНП, ППЗНП и други нормативни документи.
Документи в детската градина
Чл. 165. Документация водена и съхранявана от директора:
▫ Книга за регистриране на заповеди
▫ Класьори с: трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения и други заповеди, свързани с дейността на институцията.
▫ Книга за контролната дейност на директора
▫ Книга за регистриране проверките на контролните органи на МОН и класьор с констативни протоколи
▫ Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група в ДЗ
▫ Удостоверение за завършена подготвителна група в ДЗ
▫ Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16г.
▫ Сведение за организацията в детската градина (Списък образец №2) с приложени към него: санитарно разрешително от органите на РИОКОЗ; правилниците на детската градина / за вътрешен ред, за дейността в нея, за безопасни условия на възпитание, обучение и труд/ , годишен план и план за тематична проверка в детската градина; дневен режим и седмично разпределение
▫ Правилници на детската градина

Чл. 166. Документация водена от ЗАТС:
▫ Служебни дела на целия персонал
▫ Входящ и изходящ дневник - и класьори към тях с кореспонденция
▫ Попълване с данни трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения и други заповеди, свързани с дейността на детската градина, и поднасянето им на директора за проверка и подписване
▫ Ведомост за заплати
▫ Счетоводни отчетни документи
▫ Папка с болнични листа, подписани от директора
▫ Документи за трудова злополука
▫ Авансови отчети

▫ Отчетни декларации, свързани с пенсионно и здравно осигуряване и заеми
▫ Таксова книга
▫ Документи банкови за НОЙ, НАП и др.
 ▫ Книга за регистриране на дарения, свидетелства за дарения и придружаващи документи към тях

Домакин

▫ Требвателна книга за храна
▫ Искания за хигиенните материали и документи с подписи за раздаването им
▫ Ежедневни искания за хранителните продукти
▫ Месечни отчети за разходваната храна
▫ Инвентарна книга и списъци за зачисляване на инвентара по групи
▫ Тетрадка за отчитане данните на водомера и електромера
▫ Документи за получаване, наличие, съхраняване и раздаване срещу подпис на инвентар, хранителни продукти и хигиенни материали към поверените й складове
Чл167. Документация водена от учителите:
▫ Дневник на групата
▫ Лични папки на децата, съдържащи: заявления за прием на децата, ксерокопие на акт за раждане, молби за отсъствия по домашни причини, мед. бележки, декларации от родителите.
▫ Работни тетрадки с планове и документация според изискванията на Програмата, по която работят
. ▫ Материална книга
▫ Попълват ежемесечно данни за присъствията на децата в таксовата книга.
▫ Предоставят на директора протоколи от родителски срещи
Чл.168. Документация, водена от представителя на работниците и служителите в ГУТ
▫ Протоколи от общо събрание
▫ Документи на трудова медицина
▫ Протоколи от съвещания на групата
Раздел ІІ. Събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в щатното разписание.
Чл. 169. В детската градина се изготвят и защитават две щатни разписания със следното съдържание:
- длъжностно щатно разписание /сгънато/ - разписанието описва само длъжностите, без лицата, които ги заемат. Показва се информация за всички останали параметри - код по НКПД, класификатор, необходимо образование, вид персонал
- поименно щатно разписание / разгънато / - когато се обвържат длъжностите с лицата, които ги заемат текущо, включва разписание на длъжностите и основните заплати за тях. код по НКПД, класификатор, необходимо изискуемо и притежавано образование, информация за заплата /минимална и индивидуална заплата/ и минимален осигурителен праг.
Чл. 170. Директор, ЗАТС събират, обработват, съхраняват и носят отговорност за защита на личните данни в щатното разписание на детската градина.

 

 

                                                                                                           Директор:……………………

                                                                                                             Росица Димитрова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


За връзка

ЦДГ "Славейче"

гр. Айтос
ул. "Хаджи Димитър"13
Директор - Росица Димитрова
0558/2 56 42- Директор
0558/2 56 41 - ЗАТС
0878604437

Администратор на сайта - Станимира Колева
0893515828